furnizor

furnizor
entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor

Filed under F

evaluare tehnică europeană

evaluare tehnică europeană
evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on evaluare tehnică europeană

Filed under E

etichetă

etichetă
orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on etichetă

Filed under E

e-Certis

e-Certis
sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on e-Certis

Filed under E

DUAE

DUAE
documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on DUAE

Filed under D

contractant

contractant
orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contractant

Filed under C

contract pe termen lung

contract pe termen lung
 contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract pe termen lung

Filed under C

contract de achiziţie publică de servicii

contract de achiziţie publică de servicii
contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m)

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de servicii

Filed under C

contract de achiziţie publică de produse

contract de achiziţie publică de produse
contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de produse

Filed under C

contract de achiziţie publică de lucrări

contract de achiziţie publică de lucrări
contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de lucrări

Filed under C

contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

construcţie

construcţie
rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on construcţie

Filed under C

concursuri de soluţii

concursuri de soluţii
procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on concursuri de soluţii

Filed under C

ciclu de viaţă

ciclu de viaţă
ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ciclu de viaţă

Filed under C

cerinţe de etichetare

cerinţe de etichetare
cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on cerinţe de etichetare

Filed under C

candidat

candidat
orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C

anunţ de intenţie valabil în mod continuu

anunţ de intenţie valabil în mod continuu
anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri 3 de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on anunţ de intenţie valabil în mod continuu

Filed under A

activităţi de achiziţie centralizate

activităţi de achiziţie centralizate
activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie centralizate

Filed under A

acord-cadru

acord-cadru
acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on acord-cadru

Filed under A

activităţi de achiziţie auxiliare

activităţi de achiziţie auxiliare
activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie auxiliare

Filed under A

achiziţie sau achiziţie publică

achiziţie sau achiziţie publică
achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on achiziţie sau achiziţie publică

Filed under A

abatere profesională

abatere profesională
parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on abatere profesională

Filed under A

Teoria generala a dreptului Curs universitar Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu , Madalina Viziteu

Teoria generala a dreptului

Curs universitar

Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu ,Madalina Viziteu

http://www.prouniversitaria.ro/carte/teoria-generala-a-dreptului——

 

Cursul abordeaza vocatia teoriei generale a dreptului de a configura planul atat de dificil, dar necesar, al generalitatii si integralitatii dreptului, in care dreptul este studiat pentru a-i desprinde conceptele fundamentale, principiile, legitatile, ipostazele sale complexe, de a fi conditie inerenta vietii sociale, fapt de cultura si civilizatie, expresie a gandirii juridice, sistem normativ specific, entitate in lumea valorilor sau fapt contemporan. Continue reading

Comments Off on Teoria generala a dreptului Curs universitar Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu , Madalina Viziteu

Filed under Carti de drept

Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Aspecte juridice

  1. 50 prevede că statul în cauză trebuie să notifice intenția sa Consiliului.

În lipsa unei notificări Uniunea Europeană nu poate întreprinde nici o acțiune.

  1. După notificare sunt două posibilități:
  2. în baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie un acord de retragere. Consiliul adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierii.

Acordul se încheie în numele Uniunii de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere;

  1. a doua variantă este că, tratatele încetează să se aplice statului care se retrage după doi ani de la notificarea retragerii.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că reprezentatul statului care se retrage numai poate participa la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și Consiliului.

Premierul demisionar a anunțat deja că nu va face notificarea, lăsând această procedură premierului care va fi desemnat.

Art. 50 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană mai prevede că statul membru care dorește să se retragă, hotărăște în conformitate cu normele sale constituționale. Nu putem anticipa dacă, potrivit normelor Regatului Unit al Marii Britanii nu va exista un impediment care să ducă la invalidarea referendumului. Oricând pot să apară aspecte de această natură. Un exemplu ar fi ca în dreptul intern al României, în sensul că nu au fost luați în calcul cetățenii britanici aflați în cuprinsul Commonwealth-ului. E o presupunere.

Continue reading

Comments Off on Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Legal issues

  1. Art. 50 provides that the State concerned shall notify the Council of its intention.

In the absence of notification European Union can not take any action.

  1. Upon notification are two possibilities:
  2. a) under the guidelines of the European Council, the European Union shall negotiate and conclude an agreement to withdraw. The Council adopted a decision authorizing the opening of negotiations.

It shall be concluded on behalf of the Council acting by qualified majority after the approval of Parliament. Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement;

  1. b) The second possibility is that treaties shall cease to apply to the withdrawing State after two years of notification of withdrawal.

Treaty on European Union states that representative of the withdrawing state can not participate in debates nor the decisions of the European Council and the Council.

The outgoing prime minister has already announced that it will not notifying, leaving this procedure to be appointed prime minister.

Art. 50 par. 1 of the Treaty on European Union stipulates that a Member State wishes to withdraw, act in accordance with its constitutional rules. We can not predict whether, under the rules of the United Kingdom that there will be no impediment to invalidate the referendum. Whenever may occur aspects of this nature. An example would be in the Romanian law, in the sense that they were not taken into account the British citizens in the wording of the Commonwealth. It’s an assumption.

Continue reading

Comments Off on BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

call for expression of interest

means a procedure to establish a list of suitable suppliers that may be invited to participate in procurement procedures

(art. 1 pct. 22 DECISION (EU) 2016/245 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast))

Comments Off on call for expression of interest

Filed under C

in writing

means any expression consisting of words or figures which can be read, reproduced and subsequently communicated, including information transmitted and stored by electronic means

(art. 1 pct. 21 DECISION (EU) 2016/245 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast))

Comments Off on in writing

Filed under I

written

means any expression consisting of words or figures which can be read, reproduced and subsequently communicated, including information transmitted and stored by electronic means

(art. 1 pct. 21 DECISION (EU) 2016/245 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast))

Comments Off on written

Filed under W

days

means calendar days

(art. 1 pct. 20 DECISION (EU) 2016/245 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast))

Comments Off on days

Filed under D

invitation to tender

means the invitation sent to candidates or suppliers to submit a tender and specifying the procedure, the ECB’s requirements and the contractual terms and conditions

(art. 1 pct. 19 DECISION (EU) 2016/245 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast))

Comments Off on invitation to tender

Filed under I