STATUL MEMBRU ÎN CARE SUNT SITUATE ACTIVELE

înseamnă:

(i)

în cazul acțiunilor nominative ale societăților, altele decât cele menționate la subpunctul (ii), statul membru pe teritoriul căruia își are sediul social societatea care a emis acțiunile;

(ii)

în cazul instrumentelor financiare a căror proprietate se dovedește printr-o înscriere într-un registru sau într-un cont ținut de un intermediar sau în numele unui intermediar („titluri în formă dematerializată”), statul membru în care este ținut registrul sau contul în care s-au făcut înscrierile;

(iii)

în cazul fondurilor bănești deținute în conturile unei instituții de credit, statul membru indicat în IBAN al contului sau, în cazul fondurilor bănești deținute în conturile unei instituții de credit care nu are IBAN, statul membru în care instituția de credit titulară a conturilor își are administrația centrală ori, dacă acel cont este deschis la o sucursală, o filială sau un alt sediu, statul membru în are se află sucursala, filiala sau sediul;

(iv)

în cazul bunurilor și drepturilor pe care proprietarul sau titularul le înscrie într-un registru public, altele decât cele menționate la subpunctul (i), statul membru sub a cărui autoritate este ținut registrul;

(v)

în cazul brevetelor europene, statul membru pentru care se acordă brevetul european;

(vi)

în cazul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, statul membru pe teritoriul căruia titularul acestor drepturi își are reședința obișnuită sau sediul social;

(vii)

în cazul bunurilor corporale, altele decât cele menționate la subpunctele (i)-(iv), statul membru pe teritoriul căruia sunt situate bunurile respective;

(viii)

în cazul creanțelor față de terți, altele decât cele referitoare la activele menționate la subpunctul (iii), statul membru pe teritoriul căruia terțul debitor își are centrul intereselor principale, stabilit conform articolului 3 alineatul (1);

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on STATUL MEMBRU ÎN CARE SUNT SITUATE ACTIVELE

Filed under S

Comments are closed.