furnizor

înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(art. 1 pct. 10 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on furnizor

Filed under F

Comments are closed.