contracte

înseamnă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între BCE și unul sau mai mulți furnizori și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(art. 1 pct. 1 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte

Filed under C

Comments are closed.