contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

Comments are closed.