acord-cadru

înseamnă un acord încheiat între BCE și unul sau mai mulți furnizori care are ca obiect stabilirea condițiilor anumitor contracte care urmează să fie atribuite în cursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere

(art. 1 pct. 9 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on acord-cadru

Filed under A

Comments are closed.