Category Archives: T

trasabilitate

trasabilitate caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on trasabilitate

Filed under T

tratare

tratare operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on tratare

Filed under T

teste în vegetaţie

teste în vegetaţie experienţele organizate în vegetaţie pentru determinarea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (teste DUS)

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on teste în vegetaţie

Filed under T

titular de brevet pentru soi

titular de brevet pentru soi persoana care deţine brevetul pentru soi sau succesorul său în drepturi

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on titular de brevet pentru soi

Filed under T

titularul autorizaţiei

titularul autorizaţiei persoana căreia i s-a eliberat o autorizaţie

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on titularul autorizaţiei

Filed under T

titularul regimului

titularul regimului persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală sau persoana căreia i-au fost transferate drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior în privinţa regimului vamal

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on titularul regimului

Filed under T

transportator aerian

transportator aerian operator aerian deţinător al unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate şi, după caz, al unei licenţe de transport aerian

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on transportator aerian

Filed under T

trafic aerian operaţional

trafic aerian operaţional toate mişcările aeronavelor civile şi de stat care se efectuează în conformitate cu reglementările naţionale, altele decât în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian operaţional

Filed under T

trafic aerian general

trafic aerian general toate mişcările aeronavelor civile, precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă şi poliţie, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian general

Filed under T

trafic aerian

trafic aerian ansamblu de aeronave care, la un moment dat, se află în zbor într-un spaţiu aerian determinat sau operează pe suprafaţa de manevră a unui aerodrom

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian

Filed under T

tehnică aeronautică

tehnică aeronautică tehnică folosită în aeronautică, care intră sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on tehnică aeronautică

Filed under T

tânăr cu risc de marginalizare socială

tânăr cu risc de marginalizare socială persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilităţi;

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;

d) are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on tânăr cu risc de marginalizare socială

Filed under T

Tratate

Tratate
Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizitiile publice)

Comments Off on Tratate

Filed under T

TFUE

TFUE
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizitiile publice)

Comments Off on TFUE

Filed under T

trotuar

trotuar
spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on trotuar

Filed under T

triciclu cu motor

triciclu cu motor
autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on triciclu cu motor

Filed under T

trecere la nivel

trecere la nivel
încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on trecere la nivel

Filed under T

tractor rutier

tractor rutier
tractorul pe roţi, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplasează, de regulă, pe drumul public

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on tractor rutier

Filed under T

tractor

tractor
vehiculul cu motor, pe roţi sau pe şenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on tractor

Filed under T

transport internaţional

transport internaţional (a)
o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b)
o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în același stat membru, în timp ce îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terţă;
(c)
o deplasare efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau viceversa, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe; sau
(d)
o deplasare efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on transport internaţional

Filed under T

transport internaţional

transport internaţional (a)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărei punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(c)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(d)

o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menţionate la literele (a), (b) și (c)

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on transport internaţional

Filed under T

transport rutier local de persoane

transport rutier local de persoane transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier local de persoane

Filed under T

transport rutier interjudeţean

 transport rutier interjudeţean transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier interjudeţean

Filed under T

transport rutier judeţean

transport rutier judeţean transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier judeţean

Filed under T

transport rutier naţional

transport rutier naţional transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier naţional

Filed under T

transport agabaritic

transport agabaritic transportul rutier efectuat cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport agabaritic

Filed under T

transport rutier în cont propriu de persoane

transport rutier în cont propriu de persoane transportul rutier efectuat în scopuri necomerciale şi nonprofit de către o persoană fizică sau juridică cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier în cont propriu de persoane

Filed under T

transport rutier în cont propriu de mărfuri

transport rutier în cont propriu de mărfuri transportul rutier de mărfuri efectuat cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier în cont propriu de mărfuri

Filed under T

transport rutier contra cost

transport rutier contra cost transport rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier contra cost

Filed under T

transport rutier

transport rutier deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on transport rutier

Filed under T