Category Archives: S

subagenţi

subagenţi
persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajaţi cu contract de muncă cu persoana juridică şi care acţionează în numele acesteia

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru în care este situat riscul

stat membru în care este situat riscul
a) statul membru în care se află imobilul, atunci când acoperirea prin contractul de asigurare se referă fie la acest imobil, fie la imobilul în cauză şi bunurile aflate în acesta, atât timp cât aceste bunuri sunt asigurate prin acelaşi contract de asigurare;

   b) statul membru al înmatriculării, când contractul de asigurare se referă la vehicule de orice fel;
   c) statul membru în care contractul de asigurare, cu o durată de 4 luni sau mai mică, acoperă riscuri de călătorie în străinătate, indiferent de clasa de asigurare în care sunt încadrate acestea;
   d) statul membru în care asiguratul îşi are domiciliul sau, în cazul asiguratului persoană juridică, statul membru în care îşi are sediul social

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

suma la risc

suma la risc
diferenţa dintre indemnizaţia de asigurare şi rezerva matematică stabilită pentru contractele de asigurare care acoperă riscul de deces

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru al furnizării de servicii

stat membru al furnizării de servicii
statul membru al angajamentului, dacă acesta este asumat de un asigurător sau o sucursală a acestuia, situată în alt stat membru

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru al angajamentului

stat membru al angajamentului
statul membru în care asiguratul, persoană fizică, îşi are reşedinţa sau statul membru în care asiguratul, persoană juridică, îşi are sediul

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru al sucursalei

stat membru al sucursalei
statul membru în care este situată sucursala care îşi asumă o obligaţie printr-un contract de asigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

sediu

sediu
sediul social al unui asigurător, reasigurător, intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, persoană juridică, precum şi agenţia sau sucursala acestora, după caz

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

societate afiliată

societate afiliată
 filială sau o altă societate în care se deţine o participaţie ori o entitate aflată în legătură cu o altă entitate printr-o relaţie definită prin:

   a) conducerea unitară asupra entităţii în cauză şi una ori mai multe entităţi cu care nu are legătură, ca urmare a unui contract încheiat cu acea entitate sau în temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entităţi; sau
   b) prezenţa majoritară a aceloraşi persoane în consiliul de supraveghere a entităţii în cauză şi a uneia sau mai multor entităţi cu care nu are legătură, în cursul anului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

societate participativă

societate participativă
 o entitate care este fie o societate-mamă, fie altă societate care deţine o participaţie, fie o entitate aflată în legătură cu o altă entitate printr-o relaţie definită prin:

   a) conducerea unitară asupra entităţii în cauză şi una sau mai multe entităţi cu care nu are legătură, ca urmare a unui contract încheiat cu acea entitate ori în temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entităţi; sau
   b) prezenţa majoritară a aceloraşi persoane în consiliul de administraţie, conducerea executivă ori în consiliul de supraveghere ale entităţii în cauză şi ale uneia sau mai multor entităţi cu care nu are legătură, în cursul anului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

sucursală

sucursală
agenţia ori sucursala unui asigurător sau reasigurător. Orice prezenţă permanentă a unui asigurător sau reasigurător pe teritoriul unui stat membru trebuie să fie tratată ca o agenţie ori sucursală, chiar dacă prezenţa nu ia forma unei agenţii sau sucursale, dar consistă, în principal, într-o reprezentanţă condusă de personalul acelei entităţi ori de o persoană independentă care are un mandat permanent de a acţiona în numele şi pentru acea entitate

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

societate-mamă

societate-mamă persoana juridică aflată faţă de o entitate cu personalitate juridică, denumită în continuare filială, în una dintre următoarele situaţii:

   a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filială;
   b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei filiale şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei filiale;
   c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei filiale la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu persoana juridică respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acelei persoane juridice, în situaţia în care legislaţia care guvernează statutul filialei permite existenţa unor astfel de clauze ori prevederi;
   d) este acţionar sau asociat al unei filiale şi în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei;
   e) este acţionar sau asociat al unei filiale şi controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filială, precum şi orice entitate care, în opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, exercită o influenţă dominantă asupra unei alte entităţi

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru de origine

stat membru de origine statul membru în care este situat sediul social al asigurătorului sau al reasigurătorului

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru gazdă

stat membru gazdă statul membru, altul decât statul de origine, în care asigurătorul sau reasigurătorul îşi desfăşoară activitatea

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

suport durabil

suport durabil orice mijloc care permite clientului să stocheze informaţia adresată lui, într-o modalitate accesibilă pentru utilizări viitoare, într-o perioadă de timp corespunzătoare scopului pentru care a fost furnizată informaţia şi care permite reproducerea exactă a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unităţile centrale ale computerelor pe care poşta electronică este stocată, cu excepţia site-urilor Internet, care nu îndeplinesc criteriile de stocare şi reproducere a informaţiei

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat terţ

stat terţ stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

state membre

state membre statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

societate mutuală de asigurări

societate mutuală de asigurări persoană juridică civilă ai cărei asociaţi sunt deopotrivă asiguraţi şi asigurători

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

spatii inchise de la locul de munca

spatii inchise de la locul de munca toate spatiile din imobilele constructii, precum halele industriale, spatiile de depozitare, salile de sedinta, salile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile si/sau camerele utilizate de doua sau mai multe persoane

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under S

spatii publice inchise

spatii publice inchise toate spatiile din institutiile publice centrale si locale, institutii sau unitati economice, de alimentatie publica, de turism, comerciale, de invatamant, medico-sanitare, culturale, de educatie, sportive, toate mijloacele de transport in comun, autogari, gari si aeroporturi, de stat si private, spatiile inchise de la locul de munca sau alte spatii prevazute de lege, cu exceptia spatiilor delimitate si special amenajate pentru fumat din incinta acestora

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under S

substante de plecare

substante de plecare arome, solventi, umectanti, adezivi si agenti de ingrosare, aditivi, sosuri, coloranti si agenti de colorare, conservanti

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under S

serviciu al societăţii informaţionale

serviciu al societăţii informaţionale orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice şi prezintă următoarele caracteristici:

   a) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obişnuit de către destinatar;
   b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi simultan în acelaşi loc;
   c) este efectuat prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a destinatarului.

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru de executare

 

stat membru de executare in sensul titlului III din prezenta lege, este statul membru al Uniunii Europene caruia ii este adresat un mandat european de arestare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru emitent

 

stat membru emitent in sensul titlului III din prezenta lege, este statul membru al Uniunii Europene in care s-a emis un mandat european de arestare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat de executare

 

stat de executare statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat in vederea executarii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat de condamnare

 

stat de condamnare statul in care a fost condamnata persoana care poate fi transferata sau care deja a fost transferata

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat solicitat

Definiție stat solicitat

stat solicitat statul caruia ii este adresata o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat solicitant

Definiție stat solicitant

stat solicitant  statul care formuleaza o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

student masterand

Definitie student masterand

student masterand

  (student în al doilea ciclu) înseamnă o persoană înscrisă într-un program de studii superioare de ciclul al doilea și care a obținut deja o diplomă de învățământ superior sau posedă un nivel de formare echivalent recunoscut în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under S

student în primul ciclu

Definitie student în primul ciclu

student în primul ciclu

 înseamnă o persoană înscrisă într-un program de studii superioare de ciclul întâi și care, la
încheierea acestui program, va obține o diplomă de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under S