Category Archives: S

serviciu de navigaţie aeriană

serviciu de navigaţie aeriană termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciile de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, serviciile meteorologice aeronautice şi serviciile de informare aeronautică, definite conform reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on serviciu de navigaţie aeriană

Filed under S

securitate aeronautică

securitate aeronautică ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on securitate aeronautică

Filed under S

stagiu de cotizare

stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat, cât şi de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plătit contribuţia de asigurări pentru şomaj

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on stagiu de cotizare

Filed under S

şomer de lungă durată

şomer de lungă durată persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on şomer de lungă durată

Filed under S

şomer înregistrat

şomer înregistrat persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on şomer înregistrat

Filed under S

şomer

şomer persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on şomer

Filed under S

sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP

sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace 7 electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP

Filed under S

sistem dinamic de achiziţie

sistem dinamic de achiziţie
procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on sistem dinamic de achiziţie

Filed under S

scris(ă) sau în scris

scris(ă) sau în scris
orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on scris(ă) sau în scris

Filed under S

semiremorcă

semiremorcă
remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on semiremorcă

Filed under S

stat membru gazdă

stat membru gazdă un stat membru în care operează operatorul de transport, altul decât statul membru de stabilire a operatorului de transport

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on stat membru gazdă

Filed under S

servicii ocazionale

servicii ocazionale serviciile care nu corespund definiţiei de servicii regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este faptul că transportă grupuri de persoane constituite la iniţiativa clienţilor sau chiar a operatorului de transport

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on servicii ocazionale

Filed under S

servicii regulate speciale

servicii regulate speciale serviciile regulate, indiferent de cine sunt organizate, care asigură transportul unor categorii precizate de persoane cu excluderea altor persoane

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on servicii regulate speciale

Filed under S

servicii regulate

servicii regulate serviciile care asigură transportul de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on servicii regulate

Filed under S

stat membru gazdă

stat membru gazdă un stat membru în care operează un operator de transport rutier de mărfuri, altul decât statul membru de stabilire al acestuia

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on stat membru gazdă

Filed under S

stat membru de stabilire

stat membru de stabilire statul membru pe teritoriul căruia se stabilește o întreprindere, indiferent dacămanagerul său de transport este resortisant sau nu al unei alte ţări

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on stat membru de stabilire

Filed under S

staţie publică

staţie publică spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de către administraţia publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat afişării unor informaţii

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on staţie publică

Filed under S

semnatar

semnatar o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on semnatar

Filed under S

semnătură electronică extinsă

semnătură electronică extinsă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on semnătură electronică extinsă

Filed under S

semnătură electronică

semnătură electronică date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on semnătură electronică

Filed under S

sportiv de tir categoria I

sportiv de tir categoria I
sportivul care îndeplineşte în fiecare an baremele cifrice stabilite şi aprobate de federaţiile sportive de specialitate

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on sportiv de tir categoria I

Filed under S

sportivi de tir

sportivi de tir
sportivii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on sportivi de tir

Filed under S

staţie termică

staţie termică
ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

standard de performanţă

standard de performanţă
normă tehnică ce stabileşte indicatorii cantitativi şi calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

sisteme de repartizare a costurilor

sisteme de repartizare a costurilor
ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armăturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat pe baza unui program de calcul specializat

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

sistem de alimentare centralizată cu energie termică

sistem de alimentare centralizată cu energie termică
SACET – ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

serviciu public de alimentare cu energie termică

serviciu public de alimentare cu energie termică
serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin 2 utilizatori racordaţi la SACET

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurări

sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurări
dezmembrământ fără personalitate juridică al unui intermediar în asigurări sau în reasigurări care, în baza unui mandat, este împuternicită să desfăşoare, parţial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru gazdă al intermediarului

stat membru gazdă al intermediarului
statul membru, altul decât statul membru de origine, în care un intermediar în asigurări sau în reasigurări îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului la stabilire şi a libertăţii de a presta servicii

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru de origine al intermediarului

stat membru de origine al intermediarului
a) în cazul în care intermediarul este o persoană fizică – statul membru în care este situată reşedinţa acestuia şi în care îşi desfăşoară activitatea;

   b) în cazul în care intermediarul este o persoană juridică – statul membru în care este situat sediul social sau, în cazul în care legislaţia statului respectiv nu prevede existenţa unui sediu social, statul membru în care este situat sediul central

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S