Category Archives: S

subcontractant

subcontractant
orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on subcontractant

Filed under S

Stat Membru

Stat Membru
orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on Stat Membru

Filed under S

standard naţional

standard naţional
un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard naţional

Filed under S

standard internaţional

standard internaţional
un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard internaţional

Filed under S

standard european

standard european
un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard european

Filed under S

standard

standard
o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard

Filed under S

specificaţie tehnică comună

specificaţie tehnică comună
o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr.1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on specificaţie tehnică comună

Filed under S

specificaţii tehnice

specificaţii tehnice
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on specificaţii tehnice

Filed under S

solicitare de participare

solicitare de participare
solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on solicitare de participare

Filed under S

scris(ă)

înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și ulterior comunicat, inclusiv informații transmise și păstrate prin mijloace electronice

(art. 1 pct. 21 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on scris(ă)

Filed under S

sistem dinamic de achiziție

înseamnă un proces în întregime electronic pentru achiziționarea de produse de uz general, ale căror caracteristici, astfel cum sunt disponibile în general pe piață, îndeplinesc cerințele BCE

(art. 1 pct.8 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on sistem dinamic de achiziție

Filed under S

SEDIU

înseamnă orice loc de derulare de operațiuni unde un debitor exercită sau a exercitat în ultimele trei luni înainte de cererea de deschidere a procedurii principale de insolvență, în mod netranzitoriu, o activitate economică care presupune mijloace umane și active;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on SEDIU

Filed under S

STATUL MEMBRU ÎN CARE SUNT SITUATE ACTIVELE

înseamnă:

(i)

în cazul acțiunilor nominative ale societăților, altele decât cele menționate la subpunctul (ii), statul membru pe teritoriul căruia își are sediul social societatea care a emis acțiunile;

(ii)

în cazul instrumentelor financiare a căror proprietate se dovedește printr-o înscriere într-un registru sau într-un cont ținut de un intermediar sau în numele unui intermediar („titluri în formă dematerializată”), statul membru în care este ținut registrul sau contul în care s-au făcut înscrierile;

(iii)

în cazul fondurilor bănești deținute în conturile unei instituții de credit, statul membru indicat în IBAN al contului sau, în cazul fondurilor bănești deținute în conturile unei instituții de credit care nu are IBAN, statul membru în care instituția de credit titulară a conturilor își are administrația centrală ori, dacă acel cont este deschis la o sucursală, o filială sau un alt sediu, statul membru în are se află sucursala, filiala sau sediul;

(iv)

în cazul bunurilor și drepturilor pe care proprietarul sau titularul le înscrie într-un registru public, altele decât cele menționate la subpunctul (i), statul membru sub a cărui autoritate este ținut registrul;

(v)

în cazul brevetelor europene, statul membru pentru care se acordă brevetul european;

(vi)

în cazul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, statul membru pe teritoriul căruia titularul acestor drepturi își are reședința obișnuită sau sediul social;

(vii)

în cazul bunurilor corporale, altele decât cele menționate la subpunctele (i)-(iv), statul membru pe teritoriul căruia sunt situate bunurile respective;

(viii)

în cazul creanțelor față de terți, altele decât cele referitoare la activele menționate la subpunctul (iii), statul membru pe teritoriul căruia terțul debitor își are centrul intereselor principale, stabilit conform articolului 3 alineatul (1);

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on STATUL MEMBRU ÎN CARE SUNT SITUATE ACTIVELE

Filed under S

spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor

spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor

Filed under S

spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu

spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu

Filed under S

scuar

scuar spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on scuar

Filed under S

soi protejat

soi protejat un soi cultivat pentru care se acordă un brevet pentru soi de către Oficiu

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on soi protejat

Filed under S

soi

soi grupul de plante aparţinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:

1.definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri;

2.distinct faţă de orice alt grup de plante, prin expresia a cel puţin unuia dintre caracterele prevăzute la pct. 1;

3.considerat ca o entitate cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare;

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on soi

Filed under S

supraveghere vamală

supraveghere vamală orice acţiune a autorităţii vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale şi, când este cazul, a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on supraveghere vamală

Filed under S

statut vamal

statut vamal statutul unei mărfi ca fiind marfă românească sau străină

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on statut vamal

Filed under S

stagiu potential

stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on stagiu potential

Filed under S

stagiu minim de cotizare

stagiu minim de cotizare perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on stagiu minim de cotizare

Filed under S

stagiu complet de cotizare

stagiu complet de cotizare perioada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata saupensie anticipata partiala

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on stagiu complet de cotizare

Filed under S

stagiu de cotizare in specialitate

stagiu de cotizare in specialitate perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:

1. a avut calitatea de cadru militar in activitate;
2. a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;
3. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
4. a fost in captivitate;
5. a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on stagiu de cotizare in specialitate

Filed under S

stagiu de cotizare

stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on stagiu de cotizare

Filed under S

supraveghere continuă

supraveghere continuă procesele de verificare a îndeplinirii în mod continuu şi sistematic a condiţiilor asociate acordării unui certificat pe parcursul perioadei sale de valabilitate, precum şi de luare a măsurilor de siguranţă necesare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supraveghere continuă

Filed under S

supervizarea siguranţei zborului

supervizarea siguranţei zborului activitate constând în acordarea de certificate, supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificatelor respective, precum şi a îndeplinirii obiectivelor şi nivelurilor de siguranţă, potrivit reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supervizarea siguranţei zborului

Filed under S

siguranţa zborului

siguranţa zborului capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on siguranţa zborului

Filed under S

servitute aeronautică

servitute aeronautică condiţii, restricţii, obligaţii impuse de reglementările naţionale şi/sau internaţionale, în interesul siguranţei zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on servitute aeronautică

Filed under S

servicii de trafic aerian

servicii de trafic aerian serviciile de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciile de informare a zborului, serviciile consultative de trafic aerian şi serviciile de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on servicii de trafic aerian

Filed under S