Category Archives: R

referinţă tehnică

referinţă tehnică
orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on referinţă tehnică

Filed under R

reutilizare

reutilizare orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reutilizare

Filed under R

regenerarea uleiurilor uzate

regenerarea uleiurilor uzate orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on regenerarea uleiurilor uzate

Filed under R

reciclare

reciclare orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reciclare

Filed under R

redevenţa

redevenţa obligaţie plătibilă periodic la date fixe şi sub formă de cotă pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on redevenţa

Filed under R

Registrul naţional

Registrul naţional Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on Registrul naţional

Filed under R

risc

risc probabilitatea producerii, la intrarea, ieşirea, tranzitul, transferul şi destinaţia finală ale mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României şi alte ţări şi la staţionarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri româneşti, a unui eveniment care fie:

a) împiedică aplicarea corectă a reglementărilor legale, fie

b) compromite interesele financiare ale României, fie

c) constituie o ameninţare pentru securitatea şi siguranţa României, pentru sănătatea publică, pentru mediu sau pentru consumatori

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on risc

Filed under R

regim vamal

regim vamal a) punerea în liberă circulaţie;

b) tranzitul;

c) antrepozitarea vamală;

d) perfecţionarea activă;

e) transformarea sub control vamal;

f) admiterea temporară;

g) perfecţionarea pasivă;

h) exportul

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on regim vamal

Filed under R

riscuri asigurate

riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, obliga institutiile sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, batranete si deces)

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on riscuri asigurate

Filed under R

reglementări specifice

reglementări specifice acte normative, proceduri sau standarde specifice unui domeniu de activitate

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on reglementări specifice

Filed under R

remorcă uşoară

remorcă uşoară
remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on remorcă uşoară

Filed under R

remorcă

remorcă
vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on remorcă

Filed under R

reţea rutieră transeuropeană

reţea rutieră transeuropeană
reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on reţea rutieră transeuropeană

Filed under R

rezident al unui stat membru

rezident al unui stat membru
cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul unui stat membru, precum şi titularul unui document care atestă dreptul de rezidenţă al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on rezident al unui stat membru

Filed under R

replici de arme tip airsoft

replici de arme tip airsoft
replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on replici de arme tip airsoft

Filed under R

repartizare a costurilor

repartizare a costurilor
totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

repartitor de costuri

repartitor de costuri
aparat cu indicaţii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

   a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
   b) energiei termice conţinute în apa caldă de consum şi volumul apei calde de consum care trece prin aparat

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

reţea termică

reţea termică
ansamblul de conducte, instalaţii de pompare, altele decât cele existente la producător, şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu şi controlat între producători şi staţiile termice sau utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

racord termic

racord termic
legătura dintre o reţea termică şi o staţie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

reprezentanţe de despăgubiri

reprezentanţe de despăgubiri
unităţi desemnate în fiecare stat membru de către asigurătorii din România autorizaţi să practice clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv răspunderea transportatorului, care au în sarcină administrarea şi soluţionarea cererilor de despăgubire ca urmare a unui accident de vehicul

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under R

reasigurător

reasigurător
persoana juridică autorizată în condiţiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, care desfăşoară exclusiv activitate de reasigurare şi/sau operaţiuni legate de aceasta

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under R

reţinere proprie

reţinere proprie partea din risc care rămâne în sarcina asigurătorului după deducerea reasigurării

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under R

reasigurare

reasigurare operaţiunea care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under R

reparare

Definiție  reparare

reparare în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare

(Art.2 Legea 449/2003 privind  vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora)

Leave a Comment

Filed under R

responsabil de cod

Definiție  responsabil de cod

 responsabil de cod orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabila cu formularea si revizuirea unui cod de conduita si/sau cu monitorizarea conformitatii cu codul de catre cei care si-au luat angajamentul de a-l respecta

(Art.3 Legea 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa)

Leave a Comment

Filed under R

resortisant al unui stat de condamnare sau de executare

 

resortisant al unui stat de condamnare

sau de executare

in cazul Romaniei, este cetateanul roman

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under R

România

Definitie România

România

teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R

rezident

Definitie rezident

rezident orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R

redevenţă

Definitie redevenţă

redevenţă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software.

Nu se consideră redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R