Category Archives: P

persoane cu funcţii de decizie

persoane cu funcţii de decizie
conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on persoane cu funcţii de decizie

Filed under P

parteneriat pentru inovare

parteneriat pentru inovare
procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on parteneriat pentru inovare

Filed under P

procedură de negociere

înseamnă o procedură în cadrul căreia BCE consultă furnizorii aleși de ea și negociază condițiile oricărui contract cu unul sau mai mulți dintre aceștia

(art. 1 pct. 16 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de negociere

Filed under P

procedură de licitație restrânsă

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe, dar la care numai candidații invitați de BCE pot depune o ofertă

(art. 1 pct. 15 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de licitație restrânsă

Filed under P

procedură de licitație deschisă

înseamnă o procedură în cadrul căreia orice furnizor interesat poate depune o ofertă

(art. 1 pct. 14 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de licitație deschisă

Filed under P

parteneriat pentru inovare

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și prin care BCE pune bazele unui parteneriat cu unul sau mai mulți candidați admiși la respectiva procedură în scopul de a dezvolta și achiziționa produse, servicii sau lucrări inovatoare

(art. 1 pct. 7 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on parteneriat pentru inovare

Filed under P

prestații

înseamnă lucrările care urmează să fie executate, serviciile care urmează să fie prestate sau produsele care urmează să fie furnizate în temeiul unui contract

(art. 1 pct. 6 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on prestații

Filed under P

POTENȚIAL

înseamnă că defecțiunea acestei funcții poate duce la tipul de accident menționat la punctul 2.5.5

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.b REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on POTENȚIAL

Filed under P

PROCEDURI DE INSOLVENȚĂ

înseamnă procedurile enumerate în anexa A

Continue reading

Comments Off on PROCEDURI DE INSOLVENȚĂ

Filed under P

practician în insolvență

practician în insolvență

orice persoană sau organism a cărui funcție, inclusiv provizorie, este de a:

(i)

verifica și de a admite creanțele înaintate în cadrul procedurii de insolvență;

(ii)

reprezenta interesul colectiv al creditorilor;

(iii)

administra, fie integral sau parțial, activele debitorului care au fost indisponibilizate;

(iv)

lichida activele menționate la subpunctul (iii); sau

(v)

supraveghea administrarea activității debitorului.

Persoanele și organele menționate la primul paragraf sunt enumerate în anexa B

 

ANEXA B

Practicienii în insolvență menționați la articolul 2 punctul 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

Vorläufiger Sachwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ÉIRE/IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

Personal Insolvency Practitioner

Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο εισηγητής

Η επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA

Administrador concursal

Mediador concursal

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

Professionista nominato dal Tribunale

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

Liquidatore

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankroto administratorius

Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

Kontrolur Speċjali

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Administrador judicial provisório

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator concordatar

Administrator judiciar

Lichidator judiciar

SLOVENIJA

Upravitelj

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Interim Receiver

Judicial factor

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Continue reading

Comments Off on practician în insolvență

Filed under P

proceduri colective

proceduri colective procedurile care cuprind toți creditorii debitorului sau o parte semnificativă a acestora, cu condiția ca, în acest din urmă caz, procedurile să nu afecteze creanțele creditorilor care nu sunt implicați în respectivele proceduri

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on proceduri colective

Filed under P

producător de deşeuri

producător de deşeuri orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on producător de deşeuri

Filed under P

prevenire

prevenire măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on prevenire

Filed under P

pregătirea pentru reutilizare

pregătirea pentru reutilizare operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on pregătirea pentru reutilizare

Filed under P

pădure de agrement

pădure de agrement pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on pădure de agrement

Filed under P

parc expoziţional

parc expoziţional spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on parc expoziţional

Filed under P

parc

parc spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on parc

Filed under P

prezentarea mărfurilor în vamă

prezentarea mărfurilor în vamă reprezintă înştiinţarea autorităţii vamale, în modalitatea prevăzută de lege, despre sosirea mărfurilor la biroul vamal sau în orice alt loc desemnat ori aprobat de autoritatea vamală

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on prezentarea mărfurilor în vamă

Filed under P

persoană stabilită în România

persoană stabilită în România o persoană fizică cu domiciliul ori cu reşedinţa în România sau o persoană juridică care are sediul social, sediul central sau sediul permanent în România ori asociaţia de persoane prevăzută la pct. 1 cu sediul în România

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on persoană stabilită în România

Filed under P

persoană

persoană persoană fizică sau juridică; în această definiţie se încadrează şi o asociaţie de persoane fizice care, deşi nu are personalitate juridică, este recunoscută de lege

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on persoană

Filed under P

punctaj mediu anual

punctaj mediu anual numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de activitate la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on punctaj mediu anual

Filed under P

punctaj anual

punctaj anual numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on punctaj anual

Filed under P

punctaj lunar

punctaj lunar numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on punctaj lunar

Filed under P

prestatii de asigurari sociale

prestatii de asigurari sociale veniturile de inlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on prestatii de asigurari sociale

Filed under P

perioade asimilate

perioade asimilate perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on perioade asimilate

Filed under P

persoană în căutarea unui loc de muncă

persoană în căutarea unui loc de muncă
persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on persoană în căutarea unui loc de muncă

Filed under P

propunere tehnică

propunere tehnică
parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on propunere tehnică

Filed under P

propunere financiară

propunere financiară
parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on propunere financiară

Filed under P

procedură de atribuire

procedură de atribuire
etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on procedură de atribuire

Filed under P

persoane cu funcţii de decizie

persoane cu funcţii de decizie
conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on persoane cu funcţii de decizie

Filed under P