Category Archives: O

operator economic

operator economic
orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

ofertă alternativă

ofertă alternativă
oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă alternativă

Filed under O

ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O

ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

ofertant

înseamnă un furnizor care a depus o ofertă

(art. 1 pct. 12 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on ofertant

Filed under O

organisme de plasament colectiv

organisme de plasament colectiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), conform definiției din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13), și fonduri de investiții alternative (FIA), conform definiției din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (14)
(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on organisme de plasament colectiv

Filed under O

Oficiul comunitar

Oficiul comunitar Oficiul comunitar pentru protecţia soiurilor de plante

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on Oficiul comunitar

Filed under O

operator aerian

operator aerian persoană fizică sau juridică angajată în operarea aeronavelor

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on operator aerian

Filed under O

operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

operatorul sistemului electronic de achiziţii publice
persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

Filed under O

operator economic

operator economic
oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O

ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

operaţiuni de cabotaj

operaţiuni de cabotaj — fie servicii naţionale de transport rutier de persoane efectuate contra cost în numele unui terţ, temporar, de un operator de transport într-un stat membru gazdă;

— fie îmbarcarea și debarcarea persoanelor în cadrul aceluiași stat membru, în timpul unui serviciu internaţional regulat, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, cu condiţia ca acesta să nu reprezinte principalul scop al serviciului respectiv

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on operaţiuni de cabotaj

Filed under O

operaţiuni de transport în cont propriu

operaţiuni de transport în cont propriu operaţiunile efectuate în scopuri necomerciale și nonprofit de o persoană fizică sau juridică, în cazul în care:
— activitatea de transport constituie numai o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau juridică; și

—vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achiziţionate de persoana respectivă în rate sau au făcut obiectul unui contract de leasing pe termen lung și sunt conduse de un membru al echipei persoanei fizice sau juridice sau chiar de persoana fizică sau de membri ai personalului angajat sau pus la dispoziţia întreprinderii în temeiul unei obligaţii contractuale

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on operaţiuni de transport în cont propriu

Filed under O

operaţiuni de cabotaj

operaţiuni de cabotaj transport naţional contra cost în numele unui terţ efectuat temporar într-un stat membru gazdă, în conformitate cu prezentul regulament

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on operaţiuni de cabotaj

Filed under O

operator de transport rutier de mărfuri nerezident

operator de transport rutier de mărfuri nerezident o întreprindere de transport rutier care operează într-un stat membru gazdă

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on operator de transport rutier de mărfuri nerezident

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier

ocupaţia de operator de transport rutier ocupaţia de operator de transport rutier de persoane sau ocupaţia de operator de transport rutier de marfă

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite și echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier de marfă

ocupaţia de operator de transport rutier de marfă activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de marfă

Filed under O

operator pentru activităţi conexe transportului rutier

operator pentru activităţi conexe transportului rutier orice operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, titular al licenţei pentru activităţi conexe transportului rutiert

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on operator pentru activităţi conexe transportului rutier

Filed under O

operator de transport rutier străin

operator de transport rutier străin operator de transport rutier stabilit în alt stat

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on operator de transport rutier străin

Filed under O

operator de transport rutier român

operator de transport rutier român operator de transport rutier stabilit în România

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on operator de transport rutier român

Filed under O

operator de transport rutier

operator de transport rutier  întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane, contra cost

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on operator de transport rutier

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

 ocupaţia de operator de transport rutier de persoane potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite şi echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri

ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri

Filed under O

omologare

omologare procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on omologare

Filed under O

ordin de serviciu

ordin de serviciu
documentul eliberat de persoana juridică autorizată să deţină şi să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi muniţia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on ordin de serviciu

Filed under O

operaţiuni cu arme, piese şi muniţii

operaţiuni cu arme, piese şi muniţii
producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on operaţiuni cu arme, piese şi muniţii

Filed under O

operator al serviciului

operator al serviciului
persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulţi operatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under O

organism de compensare

organism de compensare
entitate care acordă despăgubiri persoanelor păgubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel de reşedinţă al persoanei păgubite, provocat de un autoturism înregistrat şi asigurat pe teritoriul unui stat membru

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under O