Category Archives: M

mijloace electronice

mijloace electronice
echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on mijloace electronice

Filed under M

MOMENTUL DESCHIDERII PROCEDURII

înseamnă momentul de la care hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență își produce efectele, indiferent dacă hotărârea este definitivă sau nu

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on MOMENTUL DESCHIDERII PROCEDURII

Filed under M

muzeu în aer liber

muzeu în aer liber instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on muzeu în aer liber

Filed under M

material de înmulţire

material de înmulţire seminţe, plante întregi sau diferite părţi de plante care au capacitatea să reproducă plante întregi

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on material de înmulţire

Filed under M

mărfuri străine

mărfuri străine altele decât cele definite la pct. 11; mărfurile româneşti îşi pierd statutul vamal când sunt scoase de pe teritoriul vamal al României

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on mărfuri străine

Filed under M

mărfuri româneşti

mărfuri româneşti a) mărfuri obţinute în întregime pe teritoriul vamal al României, cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute în prezentul cod, care nu încorporează mărfuri importate din alte ţări. Mărfurile obţinute din mărfuri plasate sub un regim suspensiv nu se consideră a avea statut de marfă românească în cazurile de importanţă economică specială determinate prin regulamentul vamal;

b) mărfuri importate care au fost puse în liberă circulaţie;

c) mărfuri obţinute pe teritoriul vamal al României fie din mărfurile prevăzute la lit. a) şi b), fie din mărfurile prevăzute la lit. b)

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on mărfuri româneşti

Filed under M

misiune

misiune activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on misiune

Filed under M

măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă

măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi, în mod deosebit, a şomerilor pentru a dobândi statutul de persoană ocupată

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă

Filed under M

mijloace electronice

mijloace electronice
utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on mijloace electronice

Filed under M

motocicletă

motocicletă
autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on motocicletă

Filed under M

moped

moped
vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on moped

Filed under M

mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic

mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic
dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic

Filed under M

mijloc tehnic certificat

mijloc tehnic certificat
dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on mijloc tehnic certificat

Filed under M

masă totală maximă autorizată

masă totală maximă autorizată
masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on masă totală maximă autorizată

Filed under M

manager de transport

manager de transport o persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on manager de transport

Filed under M

masa totală maximă autorizată

masa totală maximă autorizată masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on masa totală maximă autorizată

Filed under M

muniţia

muniţia
ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on muniţia

Filed under M

mandat de brokeraj

mandat de brokeraj
contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţează mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under M

mijloace electronice

mijloace electronice
echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under M

masura de siguranta

masura de siguranta orice masura privativa sau restrictiva de libertate care a fost dispusa pentru completarea sau inlocuirea unei pedepse printr-o hotarare penala

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under M

mobilitate

mobilitate

 înseamnă acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, a acumulării unei experiențe profesionale, a participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, de fiecare dată când este posibil, al unei formări pregătitoare pentru a învăța limba țării gazdă; L 340/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.12.2008 (1) JO L 327, 24.11.2006, p. 45

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M

masterat

masterat

(al doilea ciclu) înseamnă programe de învățământ superior de ciclul al doilea efectuate după obținerea unei prime diplome sau după absolvirea unui nivel de formare echivalent și care conduc la o diplomă de masterat propusă de o instituție de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M

mijloc fix

mijloc fix orice imobilizare corporală, care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under M