Category Archives: L

lucrări de geniu civil

lucrări de geniu civil
lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr.1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on lucrări de geniu civil

Filed under L

lot

lot
fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la 6 sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on lot

Filed under L

liste oficiale

liste oficiale
listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on liste oficiale

Filed under L

licitaţie electronică

licitaţie electronică
procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on licitaţie electronică

Filed under L

licitație electronică

înseamnă un proces repetitiv care implică un sistem electronic prin care sunt prezentate prețuri noi, revizuite descrescător, și/sau valori noi cu privire la anumite elemente ale ofertelor, proces ce are loc după o primă evaluare completă a ofertelor și care permite realizarea clasamentului acestora pe baza unor metode automate de evaluare

(art. 1 pct. 18 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on licitație electronică

Filed under L

licenţa de invenţie

licenţa de invenţie facultate concedată în tot sau în parte de titularul unui drept de proprietate industrială în favoarea unei alte persoane de a folosi dreptul său exclusiv de exploatare în schimbul unei redevenţe

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on licenţa de invenţie

Filed under L

liber de vamă

liber de vamă acţiune prin care autoritatea vamală lasă la dispoziţia titularului declaraţiei vamale mărfurile vămuite în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on liber de vamă

Filed under L

locuri de munca in alte conditii

locuri de munca in alte conditii locurile de munca si activitati din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii – captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostatici ori alte asemenea situatii – si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on locuri de munca in alte conditii

Filed under L

locuri de munca in conditii speciale

locuri de munca in conditii speciale locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel putin 50% din timpul normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on locuri de munca in conditii speciale

Filed under L

locuri de munca in conditii deosebite

locuri de munca in conditii deosebite locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on locuri de munca in conditii deosebite

Filed under L

licenţă de tansport aerian

licenţă de tansport aerian document individual prin care unui operator aerian, deţinător al unui certificat, i se acordă dreptul de a efectua operaţiunile de transport aerian public prevăzute în acesta

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on licenţă de tansport aerian

Filed under L

licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare

 licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare document individual prin care se acordă unui agent economic deptul de a desfăşura activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare

Filed under L

loc de muncă

loc de muncă
cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obţine un venit şi în care se materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on loc de muncă

Filed under L

licitaţie electronică

licitaţie electronică
procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on licitaţie electronică

Filed under L

localitate

localitate
cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on localitate

Filed under L

linii directoare

linii directoare
măsurile adoptate de autoritatea publică centrală responsabilă cu gestiunea siguranţei rutiere care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă prevăzute în prezenta lege

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on linii directoare

Filed under L

licenţă de traseu

 licenţă de traseu document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on licenţă de traseu

Filed under L

licenţă comunitară

licenţă comunitară document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa transportului rutier

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on licenţă comunitară

Filed under L

licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier

licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier

Filed under L

licenţă

licenţă
act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi competenţa, capacitatea şi dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege şi de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under L

lot de fabricaţie

lot de fabricaţie
o cantitate definită în materie primă, material de ambalare sau produs finit, fabricată în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under L

locul obişnuit de staţionare

locul obişnuit de staţionare
teritoriul statului în care vehiculul este înmatriculat sau:

   – în cazul în care nu se solicită înmatriculare pentru un anumit tip de vehicule, dar vehiculul deţine plăcuţe de asigurare sau un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă plăcuţa de asigurare ori a fost emis semnul; sau
   – în cazul în care nici plăcuţa de înmatriculare, nici plăcuţa de asigurare şi nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care deţine vehiculul îşi are reşedinţa permanentă

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under L

legături “strânse”

legături “strânse”
relaţii existente între două ori mai multe persoane fizice şi/sau juridice aflate în una dintre următoarele situaţii:

   a) participaţie, care înseamnă deţinerea directă sau indirectă a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; sau
   b) control, care înseamnă relaţia dintre o societate-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o entitate, aşa cum sunt ele definite la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiaşi societăţi-mamă;
   c) două sau mai multe persoane fizice ori juridice sunt legate permanent printr-o relaţie de control de una şi aceeaşi persoană

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under L

localizarea activelor

localizarea activelor
existenţa activelor, mobiliare sau imobiliare, într-un stat membru; activele reprezentate de creanţe sunt considerate situate în statul membru în care sunt realizabile

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under L

legislaţie coordonată

legislaţie coordonată
prevederile în vigoare ale legilor naţionale, aplicabile activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale sau furnizorilor de servicii în privinţa:

   a) condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii în vederea începerii acestor activităţi, precum sunt cele legate de eventualele calificări, autorizaţii sau notificări necesare;
   b) condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv în materie de publicitate şi încheiere a contractelor, sau cele care privesc răspunderea furnizorilor

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under L