Category Archives: I

inovare

inovare
realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on inovare

Filed under I

invitație de exprimare a interesului

înseamnă o procedură pentru crearea unei liste de furnizori corespunzători care pot fi invitați să participe la proceduri de achiziție

(art. 1 pct. 22 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on invitație de exprimare a interesului

Filed under I

în scris

înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și ulterior comunicat, inclusiv informații transmise și păstrate prin mijloace electronice

(art. 1 pct. 21 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on în scris

Filed under I

invitație de participare

înseamnă invitația trimisă candidaților sau furnizorilor pentru a depune o ofertă, care precizează procedura, cerințele BCE și termenii și condițiile contractului

(art. 1 pct. 19 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on invitație de participare

Filed under I

IMPROBABIL

înseamnă o manifestare a defecțiunii cu o frecvență de maximum 10– 7 per oră de funcționare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on IMPROBABIL

Filed under I

ÎNTREPRINDERE-MAMĂ

înseamnă o întreprindere care controlează, fie direct, fie indirect, una sau mai multe întreprinderi-filială. O întreprindere care întocmește situații financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (15), este considerată a fi o întreprindere-mamă.

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on ÎNTREPRINDERE-MAMĂ

Filed under I

INSTANȚĂ

înseamnă:

(i)

la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c), articolul 4 alineatul (2), articolele 5 și 6, articolul 21 alineatul (3), articolul 24 alineatul (2) litera (j), articolele 36 și 39 și articolele 61-77, organismul judiciar al unui stat membru;

(ii)

la toate celelalte articole, organismul judiciar sau orice altă autoritate competentă dintr-un stat membru abilitată să deschisă o procedură de insolvență, să confirme o astfel de deschidere sau să ia hotărâri pe parcursul acestei proceduri;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on INSTANȚĂ

Filed under I

investigaţie tehnică

investigaţie tehnică activitatea concretă de identificare, de strângere şi de analiză a informaţiilor pentru determinarea cauzelor unui incident sau accident de aviaţie civilă, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on investigaţie tehnică

Filed under I

incident grav

incident grav un incident ale cărui circumstanţe arată că un accident ar fi fost pe cale să se producă

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on incident grav

Filed under I

incident

incident eveniment, altul decât un accident, asociat cu exploatarea unei aeronave, care afectează sau poate afecta siguranţa exploatării aeronavei

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on incident

Filed under I

indemnizaţie de şomaj

indemnizaţie de şomaj o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on indemnizaţie de şomaj

Filed under I

întreprindere publică

întreprindere publică

persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

– deţin majoritatea capitalului subscris;

– deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

– pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on întreprindere publică

Filed under I

înmatriculare temporară

înmatriculare temporară
operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on înmatriculare temporară

Filed under I

înmatriculare/înregistrare permanentă

înmatriculare/înregistrare permanentă
operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioadă nedeterminată

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on înmatriculare/înregistrare permanentă

Filed under I

înmatriculare/înregistrare

înmatriculare/înregistrare
operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on înmatriculare/înregistrare

Filed under I

intersecţie

intersecţie
orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on intersecţie

Filed under I

inspecţie de siguranţă

inspecţie de siguranţă
verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on inspecţie de siguranţă

Filed under I

încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier

încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier o încălcare care poate determina pierderea bunei reputaţii, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, și/sau retragerea permanentă sau temporară a licenţei comunitare

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier

Filed under I

încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier

încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier orice încălcări care pot avea ca rezultat pierderea bunei reputaţii în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și/sau retragerea temporară sau definitivă a licenţei comunitare

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier

Filed under I

întreprindere

întreprindere înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on întreprindere

Filed under I

intermediere în transporturile rutiere

intermediere în transporturile rutiere activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier naţional şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on intermediere în transporturile rutiere

Filed under I

inspecţie tehnică periodică

inspecţie tehnică periodică operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on inspecţie tehnică periodică

Filed under I

înscris în formă electronică

înscris în formă electronică o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on înscris în formă electronică

Filed under I

intermediar

intermediar
orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia armurierilor, autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral ori parţial, în achiziţionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on intermediar

Filed under I

instructor în poligonul de tragere

 instructor în poligonul de tragere
persoana care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on instructor în poligonul de tragere

Filed under I

instalaţii ale utilizatorilor

instalaţii ale utilizatorilor
totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după branşamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under I

ingredient cosmetic

ingredient cosmetic
orice substanţă chimică sau preparat de origine sintetică ori naturală folosit în compoziţia unui produs cosmetic, cu excepţia compoziţiilor de parfumare şi aromatizare

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under I

intermediar în reasigurări

intermediar în reasigurări persoana fizică sau juridică română autorizată în condiţiile prezentei legi, denumită în continuare broker de reasigurare, care intermediază, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, în principal, activitatea de reasigurare, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under I

intermediari în asigurări

intermediari în asigurări persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, asistent în brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, autorizat sau înregistrat în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under I