Category Archives: G

GARANȚIE FINANCIARĂ

înseamnă (a) plăți în avans menite să reducă și să anticipeze obligațiile viitoare de plată a taxelor de infrastructură; sau (b) clauze contractuale prin care o instituție financiară, de exemplu o bancă, se angajează să garanteze efectuarea unor astfel de plăți atunci când acestea sunt datorate

(art. 2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/10 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 privind criteriile aplicabile solicitanților de capacități de infrastructură feroviară și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 870/2014 Text cu relevanță pentru SEE )

Comments Off on GARANȚIE FINANCIARĂ

Filed under G

GRUP DE SOCIETĂȚI

înseamnă o întreprindere-mamă, alături de toate întreprinderile-filială ale acesteia;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on GRUP DE SOCIETĂȚI

Filed under G

gestionarea deşeurilor

gestionarea deşeurilor colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on gestionarea deşeurilor

Filed under G

grădină zoologică

grădină zoologică orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on grădină zoologică

Filed under G

grădină botanică

grădină botanică grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on grădină botanică

Filed under G

grădină

grădină teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on grădină

Filed under G

gestionarea riscurilor

gestionarea riscurilor determinarea sistematică a riscurilor şi punerea în practică a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activităţi de genul colectării de date şi de informaţii, analizării şi evaluării riscurilor, recomandării şi adoptării de măsuri, precum şi controlul şi evaluarea periodică ale procesului şi ale rezultatelor sale, pe bază de surse şi de strategii naţionale şi internaţionale

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on gestionarea riscurilor

Filed under G

grup de persoane dinainte constituit

grup de persoane dinainte constituit grup de persoane constituit, pentru care o persoană juridică sau o persoane fizică este responsabilă cu încheierea contractului şi plata serviciului ocazional, înainte de plecarea în cursă. Pe tot parcursul transportului respectiv componenţa grupului trebuie să rămână aceeaşi

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on grup de persoane dinainte constituit

Filed under G

grafic de circulaţie

grafic de circulaţie document care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu şi din staţiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat şi serviciul regulat special, după caz

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on grafic de circulaţie

Filed under G

grupuri de măsurare a energiei termice

grupuri de măsurare a energiei termice
ansamblul format din debitmetru, termorezistenţe şi integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under G

grup

grup
grupul de societăţi format dintr-o societate-mamă, filialele acesteia şi entităţile în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia deţin o participaţie, precum şi orice entitate aflată faţă de societatea-mamă în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 32

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under G

gudron

gudron condensatul anhidru brut de fum fara nicotina

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under G

garanţie

garanţie orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă

(Art.2 Legea 449/2003 privind  vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora)

Leave a Comment

Filed under G