Category Archives: F

furnizor de servicii de achiziţie

furnizor de servicii de achiziţie
o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor de servicii de achiziţie

Filed under F

furnizor

furnizor
entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor

Filed under F

furnizor

înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(art. 1 pct. 10 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on furnizor

Filed under F

FOARTE IMPROBABIL

înseamnă o manifestare a defecțiunii cu o frecvență de maximum 10– 9 per oră de funcționare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on FOARTE IMPROBABIL

Filed under F

fâşie plantată

fâşie plantată plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on fâşie plantată

Filed under F

forţă majoră

forţă majoră evenimentul de aviaţie civilă, incidentul sau orice circumstanţă imprevizibilă şi inevitabilă care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de a respecta cerinţele autorizării acordate

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on forţă majoră

Filed under F

facilităţi

facilităţi totalitatea serviciilor şi baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on facilităţi

Filed under F

fonduri publice

fonduri publice
sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on fonduri publice

Filed under F

fişa de date

fişa de date
document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on fişa de date

Filed under F

furnizor de servicii de certificare calificată

furnizor de servicii de certificare calificată acel furnizor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on furnizor de servicii de certificare calificată

Filed under F

furnizor de servicii de certificare

furnizor de servicii de certificare orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on furnizor de servicii de certificare

Filed under F

federaţiile sportive naţionale de specialitate

federaţiile sportive naţionale de specialitate
structuri sportive de interes naţional, constituite, în condiţiile legii, prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, care pentru desfăşurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinaţia tir

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on federaţiile sportive naţionale de specialitate

Filed under F

furnizare a energiei termice

furnizare a energiei termice
activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică

Leave a Comment

Filed under F

filtre ultraviolete

filtre ultraviolete
substanţe care se adaugă în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiaţii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiaţii

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under F

filială

filială
entitatea, persoană juridică, aflată faţă de societatea-mamă în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiaşi societăţi-mamă, din punct de vedere al supravegherii consolidate

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under F

fond de rezervă liber vărsat

fond de rezervă liber vărsat totalul sumelor cu care membrii societăţii mutuale au contribuit la fondurile acesteia

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under F

folie exterioara transparenta aditionala

folie exterioara transparenta aditionala materialul sau obiectul transparent folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor pachete cu produse din tutun

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under F

fumat

fumat inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului continut in tigarete, tigari de foi, cigarillos si pipe

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under F

furnizor de servicii stabilit într-un stat

furnizor de servicii stabilit într-un stat
un furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfăşoară efectiv o activitate economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice şi tehnologice necesare furnizării serviciului

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under F

furnizor de servicii

furnizor de servicii
persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societăţii informaţionale

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under F

franciză

franciză sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under F