Category Archives: E

evaluare tehnică europeană

evaluare tehnică europeană
evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on evaluare tehnică europeană

Filed under E

etichetă

etichetă
orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on etichetă

Filed under E

e-Certis

e-Certis
sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on e-Certis

Filed under E

EROARE SISTEMATICĂ

înseamnă o eroare inerentă în specificațiile, proiectarea, fabricarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea sistemului în curs de evaluare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on EROARE SISTEMATICĂ

Filed under E

evaluarea ciclului de viaţă

evaluarea ciclului de viaţă în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv valorificarea şi eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei şi materiilor prime şi producţia de deşeuri din oricare dintre activităţile menţionate

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on evaluarea ciclului de viaţă

Filed under E

eliminare

eliminare orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie

Anexa nr. 2 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on eliminare

Filed under E

eveniment de aviaţie civilă

eveniment de aviaţie civilă întrerupere operaţională, defect, greşeală sau orice altă circumstanţă care are sau poate avea influenţă asupra siguranţei zborului şi care nu are ca rezultat un accident sau un incident grav

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on eveniment de aviaţie civilă

Filed under E

evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere

evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere
o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere

Filed under E

etichetă

etichetă
orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under E

extrădare pasivă

extrădare pasivă procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitat

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E

extrădare activă

extrădare activă procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitant

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E

extrădat

extrădat persoana a carei extradare a fost aprobata

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E