Category Archives: D

documentaţia de atribuire

documentaţia de atribuire
documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on documentaţia de atribuire

Filed under D

document al achiziţiei

document al achiziţiei
anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on document al achiziţiei

Filed under D

DUAE

DUAE
documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on DUAE

Filed under D

dialog competitiv

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și în cadrul căreia BCE conduce un dialog cu candidații admiși la această procedură, în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții adecvate care să poată răspunde cerințelor sale

(art. 1 pct. 17 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on dialog competitiv

Filed under D

DIRECT

semnifică faptul că defecțiunea acestei funcții are potențialul de a conduce la tipul de accident prevăzut la punctul 2.5.5, fără să fie nevoie să existe o defecțiune suplimentară

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.a REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on DIRECT

Filed under D

DEFECȚIUNE SISTEMATICĂ

înseamnă o defecțiune care se produce în mod repetat la anumite combinații de factori sau în anumite condiții de mediu sau de aplicare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on DEFECȚIUNE SISTEMATICĂ

Filed under D

debitor în posesie

debitor în posesie un debitor împotriva căruia a fost deschisă o procedură de insolvență care nu implică neapărat numirea unui practician în insolvență sau transferul complet al drepturilor și competențelor de administrare a activelor debitorului către un practician în insolvență și în cadrul căreia debitorul își păstrează, prin urmare, total sau cel puțin parțial, controlul asupra activelor și activității sale
(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on debitor în posesie

Filed under D

deşeuri periculoase

deşeuri periculoase orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deşeuri periculoase

Filed under D

deţinător de deşeuri

deţinător de deşeuri producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deţinător de deşeuri

Filed under D

deşeu

deşeu orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deşeu

Filed under D

declarant

declarant persoana care întocmeşte declaraţia vamală în nume propriu sau persoana în numele căreia se face o declaraţie vamală

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on declarant

Filed under D

declaraţie vamală

declaraţie vamală actul cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on declaraţie vamală

Filed under D

destinaţie vamală a mărfurilor

destinaţie vamală a mărfurilor a) plasarea mărfurilor sub un regim vamal;

b) introducerea mărfurilor într-o zonă liberă sau antrepozit liber;

c) reexportul acestora în afara teritoriului vamal al României;

d) distrugerea mărfurilor;

e) abandonarea mărfurilor în favoarea statului

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on destinaţie vamală a mărfurilor

Filed under D

debitor

debitor orice persoană obligată să achite datoria vamală

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on debitor

Filed under D

drepturi de export

drepturi de export a) taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la exportul mărfurilor;

b) taxele agricole şi alte taxe la export introduse prin reglementările privind politica agricolă sau prin reglementările specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, dacă este cazul

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on drepturi de export

Filed under D

drepturi de import

drepturi de import a) taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la importul de mărfuri;

b) taxele agricole şi alte taxe la import introduse prin reglementările privind politica agricolă sau prin reglementările specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, dacă este cazul

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on drepturi de import

Filed under D

datorie vamală

datorie vamală obligaţia unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de import sau de export

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on datorie vamală

Filed under D

decizie

decizie orice act oficial al autorităţii vamale privind reglementările vamale, referitor la un anumit caz, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane identificate ori identificabile, inclusiv informaţiile tarifare obligatorii şi informaţiile obligatorii în materie de origine

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on decizie

Filed under D

declaratie nominala de asigurare

declaratie nominala de asigurare declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on declaratie nominala de asigurare

Filed under D

declaratie individuala de asigurare

declaratie individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfasoara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on declaratie individuala de asigurare

Filed under D

drept de trafic

drept de trafic dreptul unui operator aerian certificat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne ori internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on drept de trafic

Filed under D

drept special sau exclusiv

drept special sau exclusiv
dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on drept special sau exclusiv

Filed under D

documentaţie de atribuire

documentaţie de atribuire
documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on documentaţie de atribuire

Filed under D

deţinător mandatat

deţinător mandatat
persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on deţinător mandatat

Filed under D

drum public

drum public
orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on drum public

Filed under D

drum public

drum public
drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on drum public

Filed under D

document de transport

document de transport document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on document de transport

Filed under D

dispozitiv de verificare a semnăturii electronice

dispozitiv de verificare a semnăturii electronice software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on dispozitiv de verificare a semnăturii electronice

Filed under D

date de verificare a semnăturii electronice

date de verificare a semnăturii electronice date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături electronice

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on date de verificare a semnăturii electronice

Filed under D

dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice

dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;

b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;

c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia;

d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;

e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, şi nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice

Filed under D