Category Archives: C

contractant

contractant
orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contractant

Filed under C

contract pe termen lung

contract pe termen lung
 contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract pe termen lung

Filed under C

contract de achiziţie publică de servicii

contract de achiziţie publică de servicii
contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m)

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de servicii

Filed under C

contract de achiziţie publică de produse

contract de achiziţie publică de produse
contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de produse

Filed under C

contract de achiziţie publică de lucrări

contract de achiziţie publică de lucrări
contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de lucrări

Filed under C

contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

construcţie

construcţie
rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on construcţie

Filed under C

concursuri de soluţii

concursuri de soluţii
procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on concursuri de soluţii

Filed under C

ciclu de viaţă

ciclu de viaţă
ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ciclu de viaţă

Filed under C

cerinţe de etichetare

cerinţe de etichetare
cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on cerinţe de etichetare

Filed under C

candidat

candidat
orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C

contracte de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor

înseamnă contracte legate de activitatea în plan teoretic sau de experimentele practice, de analiza sau de cercetarea efectuate în condiții controlate pentru:

dobândirea de noi cunoștințe sau dezvoltarea de materiale, de procese de producție sau de echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității sau distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora; sau

inițierea producerii de materiale, produse sau echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității și distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora.

Contractele de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor nu includ contractele privind tipărirea pilot de bancnote euro

(art. 1 pct. 13 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor

Filed under C

candidat

înseamnă un furnizor care a depus o solicitare de participare la o procedură de licitație restrânsă, de negociere, de dialog competitiv sau de parteneriat pentru inovare

(art. 1 pct. 11 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on candidat

Filed under C

contracte de concesiune

înseamnă contracte care au ca obiect fie prestarea de servicii, fie execuția de lucrări, în care concesionarul primește drept contrapartidă în principal permisiunea BCE de a exploata rezultatul acestor lucrări sau de a furniza servicii altora

(art. 1 pct. 5 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de concesiune

Filed under C

contracte de lucrări

înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctele (2) și (3), care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O „lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică

(art. 1 pct. 4 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de lucrări

Filed under C

contracte de servicii

înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctul (2), care au ca obiect prestarea de servicii. Un contract care are ca obiect prestarea de servicii și care cuprinde activități privind efectuarea de lucrări numai în mod accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de servicii

(art. 1 pct. 3 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de servicii

Filed under C

contracte de furnizare

înseamnă contracte care au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau achiziția în rate de produse, cu sau fără opțiune de cumpărare. Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde, cu titlu accesoriu, și lucrări de montaj și de instalare, este considerat contract de furnizare

(art. 1 pct. 2 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de furnizare

Filed under C

contracte

înseamnă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între BCE și unul sau mai mulți furnizori și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(art. 1 pct. 1 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte

Filed under C

CERINŢE DE SIGURANŢĂ

înseamnă caracteristicile de siguranță (calitative sau cantitative sau, atunci când este necesar, atât calitative, cât și cantitative) necesare pentru proiectarea, exploatarea (inclusiv norme de exploatare) și întreținerea unui sistem pentru a respecta obiective de siguranță stabilite prin lege sau la nivel de companie;

(art.1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on CERINŢE DE SIGURANŢĂ

Filed under C

CREDITOR STRĂIN

înseamnă un creditor care își are reședința obișnuită, domiciliul sau sediul social într-un alt stat membru decât statul în care s-a deschis procedura, inclusiv autoritățile fiscale și autoritățile de securitate socială din statele membre;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on CREDITOR STRĂIN

Filed under C

CREDITOR LOCAL

înseamnă un creditor ale cărui creanțe față de un debitor s-au născut în urma sau în legătură cu anumite operațiuni derulate într-un sediu situat în alt stat membru decât cel în care se află centrul intereselor principale ale debitorului;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on CREDITOR LOCAL

Filed under C

comerciant

comerciant orice întreprindere/operator economic care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on comerciant

Filed under C

colectare separată

colectare separată colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare separată

Filed under C

colectare

colectare strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare

Filed under C

cele mai bune tehnici disponibile

cele mai bune tehnici disponibile cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on cele mai bune tehnici disponibile

Filed under C

culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică

culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică

Filed under C

Convenţie

Convenţie Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991, la care România a aderat prin Legea nr. 186/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 noiembrie 2000

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on Convenţie

Filed under C

control vamal

control vamal acte specifice efectuate de autoritatea vamală pentru a asigura aplicarea corectă a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale privind intrarea, ieşirea, tranzitul, transferul şi destinaţia finală ale mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României şi alte ţări, inclusiv staţionarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri româneşti; aceste acte pot să includă verificarea mărfurilor, a datelor înscrise în declaraţie, existenţa şi autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidenţelor contabile ale agenţilor economici şi a altor înscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum şi efectuarea de verificări administrative şi alte acte similare

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on control vamal

Filed under C

castig salarial brut/solda bruta/salariu lunar brut

castig salarial brut/solda bruta/salariu lunar brut veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on castig salarial brut/solda bruta/salariu lunar brut

Filed under C

contribuabil

contribuabil persoana fizica sau juridica ce plateste contributii de asigurari sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on contribuabil

Filed under C