Category Archives: A

anunţ de intenţie valabil în mod continuu

anunţ de intenţie valabil în mod continuu
anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri 3 de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on anunţ de intenţie valabil în mod continuu

Filed under A

activităţi de achiziţie centralizate

activităţi de achiziţie centralizate
activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie centralizate

Filed under A

acord-cadru

acord-cadru
acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on acord-cadru

Filed under A

activităţi de achiziţie auxiliare

activităţi de achiziţie auxiliare
activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie auxiliare

Filed under A

achiziţie sau achiziţie publică

achiziţie sau achiziţie publică
achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on achiziţie sau achiziţie publică

Filed under A

abatere profesională

abatere profesională
parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on abatere profesională

Filed under A

acord-cadru

înseamnă un acord încheiat între BCE și unul sau mai mulți furnizori care are ca obiect stabilirea condițiilor anumitor contracte care urmează să fie atribuite în cursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere

(art. 1 pct. 9 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on acord-cadru

Filed under A

ACCIDENT CRITIC

înseamnă un accident care de regulă afectează un număr foarte redus de persoane și care cauzează cel puțin un deces

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on ACCIDENT CRITIC

Filed under A

ACCIDENT CATASTROFAL

înseamnă un accident care de regulă afectează un număr mare de persoane și cauzează un număr mare de decese

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on ACCIDENT CATASTROFAL

Filed under A

autorităţi competente

autorităţi competente autorităţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, precum şi alte autorităţi care potrivit competenţelor legale asigură reglementarea şi controlul activităţilor în domeniul gestionării deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on autorităţi competente

Filed under A

audit de deşeuri

audit de deşeuri o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on audit de deşeuri

Filed under A

autoritatea naţională

autoritatea naţională autoritatea pentru efectuarea testelor în vegetaţie este ISTIS

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on autoritatea naţională

Filed under A

ameliorator

ameliorator este:

1.persoana care a creat sau a descoperit şi a dezvoltat un nou soi;

2.persoana care este angajatorul persoanei prevăzute la pct. 1 sau cea care a comandat activitatea de creare de noi soiuri, în conformitate cu legea sau pe baza unui contract care specifică faptul că dreptul amelioratorului aparţine primului;

3.succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la pct. 1 sau 2, după caz;

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on ameliorator

Filed under A

autoritate vamală

autoritate vamală autoritate învestită, în principal, cu aplicarea reglementărilor vamale

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on autoritate vamală

Filed under A

asigurat

asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile)

Comments Off on asigurat

Filed under A

autorizaţie de operator aerian

autorizaţie de operator aerian documentul care certifică faptul că un operator aerian poate să efectueze activităţi de lucru aerian sau de aviaţie generală

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on autorizaţie de operator aerian

Filed under A

autorizare

autorizare confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on autorizare

Filed under A

agent aeronautic civil

agent aeronautic civil orice persoană fizică sau juridică certificată să desfăşoare activităţi aeronautice civile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on agent aeronautic civil

Filed under A

aeroport internaţional

aeroport internaţional aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare şi de plecare, destinat traficului internaţional al aeronavelor, şi în care sunt asigurate facilităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar şi fitosanitar, precum şi pentru alte facilităţi similare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aeroport internaţional

Filed under A

aeroport

aeroport aerodromul certificat pentru operaţiuni de transport aerian public

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aeroport

Filed under A

aeronave de stat

aeronave de stat aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aeronave de stat

Filed under A

aeronavă

aeronavă aparatul care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aeronavă

Filed under A

aerodrom

aerodrom suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aerodrom

Filed under A

administrator al aerodromului

administrator al aerodromului persoana fizică sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on administrator al aerodromului

Filed under A

activităţi aeronautice civile conexe

activităţi aeronautice civile conexe totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăşurării activităţilor aeronautice civile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on activităţi aeronautice civile conexe

Filed under A

activităţi aeronautice civile

activităţi aeronautice civile totalitatea activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructură de aeronautică civilă, de serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe acestora

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on activităţi aeronautice civile

Filed under A

act de intervenţie ilicită

act de intervenţie ilicită act produs în mod ilicit, cu intenţie, constând în:

a) violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol şi în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranţa aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor ori care îi pot periclita siguranţa în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv ori a unei substanţe care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranţa în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigaţie aeriană ori de intervenţie în funcţionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranţa aeronavelor în zbor;

e) comunicare intenţionată a unor informaţii false, punând astfel în pericol siguranţa unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substanţă sau armă pentru:

– producerea unui act de violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă ori moartea acestora, pe un aeroport care deserveşte aviaţia civilă;

– distrugerea sau avarierea gravă a facilităţilor care aparţin aviaţiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranţa aeroportului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on act de intervenţie ilicită

Filed under A

accident

accident eveniment legat de operarea/utilizarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia, cu intenţia şi cu dreptul legal de a efectua un zbor, şi momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate şi în cursul căruia:

a) o persoană este rănită grav sau mortal, datorită faptului că se găseşte:

– în aeronavă;

– în contact direct cu orice parte a aeronavei, inclusiv cu bucăţile care se detaşează din aceasta;

– expusă direct jetului (aspiraţiei sau suflului motoarelor ori elicelor), cu excepţia cazurilor în care rănile se datorează unor cauze naturale, autorănirilor sau sunt produse de altă persoană ori a cazurilor în care rănirile sunt produse în afara zonei ce este în mod normal disponibilă pasagerilor sau membrilor echipajului;

b) aeronava suferă deteriorări sau o cedare de structură, care alterează caracteristicile de rezistenţă structurală, de performanţă şi de zbor şi care, în mod normal, necesită o reparaţie importantă sau înlocuirea componentelor afectate, cu excepţia defectării motorului ori deteriorării, când deteriorarea este limitată la motor, capote sau la accesoriile sale ori când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremităţile aripii, pneuri, frâne, carenaje sau mici înfundări ori perforaţii în înveliş;

c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on accident

Filed under A

asigurat

asigurat persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, precum şi persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on asigurat

Filed under A

angajator

angajator
persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanţa din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on angajator

Filed under A