Category Archives: Articole drept

A CRITICAL LOOK AT LAW SCHOOLS

 

A critical look at law schools

 

lecturer PhD Mădălina VIZITEU

„SPIRU HARET” UNIVERSITY

Faculty of Law and

Administrative sciences Bucharest

 

 

Abstract

The present scientific approach has as object the analysis of the way in which, in the schools and doctrines of law, the fundamental problem of law is solved, respectively of its definition. The first part of this study approaches the doctrine of legal positivism, with special emphasis on the pure doctrine of law, and will analyze the other currents in separate scientific communications.

Continue reading

Comments Off on A CRITICAL LOOK AT LAW SCHOOLS

Filed under Articole drept, Carti de drept

PANDEMIC

 

PANDEMIC

Communication

Part I

 

Lecturer Madalina VIZITEU

at the Faculty of Legal Sciences and Administrative Sciences Bucharest – USH

conf. univ. Dr. Radu STANCU

at the Faculty of Legal Sciences and Administrative Sciences Bucharest – USH

associate scientific researcher at the “Andrei Rădulescu” Institute of Legal Research

of the Romanian Academy

 

 

This paper was developed and presented at the scientific communications session of the Faculty of Legal Sciences and Administrative Sciences Bucharest of the “Spiru Haret” University with the theme “E-Governance and E-Justice in the Spaceof Freedom, Security and Justice of the European Union” .

Our communication is dedicated to a field of special scientific, theoretical and practical interest, respectively the exceptional situation that humanity is currently facing. Continue reading

Comments Off on PANDEMIC

Filed under Articole drept

European criminal law aspects Associate Professor PhD Radu Stancu , Lecturer PhD Mădălina Viziteu

This Communication aims to contribute to the debate on the emergence of a new branch of law and its relationship with the domestic law of the Member States. It is then clear whether European criminal law is a right of the European Union or is a right of the member states of the Council of Europe. The aspect of its content is also of no interest. It is composed only of the rules of criminal law stemming from Community acts, Community acts and the Council of Europe or its rules also encompass aspects of national law applicable to transnational crimes.

Continue reading

Comments Off on European criminal law aspects Associate Professor PhD Radu Stancu , Lecturer PhD Mădălina Viziteu

Filed under Articole drept

Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Prezenta comunicare își propune să aducă o contribuție la dezbaterea privind apariția unei noi ramuri a dreptului și a raportului acesteia cu dreptul intern al statelor membre. Apoi este de lămurit dacă dreptul penal european este un drept ținând numai de Uniunea Europeană sau este vorba și de un drept al statelor membre ale Consiliului Europei. Nu lipsit de interes este și aspectul privind conținutul acestuia. Este alcătuit numai din normele dreptului penal izvorând din acte comunitare, din acte comunitare și ale Consiliului Europei sau în normele acestuia intră și aspecte de drept național aplicabile infracțiunilor cu caracter transnațional.

Continue reading

Comments Off on Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Filed under Articole drept

Consideratins on Submissions Admissiblity at European Court of Human Rights

Mădălina Viziteu Lecturer, PhD, Spiru Haret University

One of the central measures of the Council of Europe is to promote and secure the fundamental human rights and freedoms. In the preamble to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the aim of the Council of Europe is proclaimed to achieve a closer union among its members and that one way of achieving this goal is to defend and develop human rights and fundamental freedoms.

Continue reading

Comments Off on Consideratins on Submissions Admissiblity at European Court of Human Rights

Filed under Articole drept, Carti de drept

Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Aspecte juridice

  1. 50 prevede că statul în cauză trebuie să notifice intenția sa Consiliului.

În lipsa unei notificări Uniunea Europeană nu poate întreprinde nici o acțiune.

  1. După notificare sunt două posibilități:
  2. în baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie un acord de retragere. Consiliul adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierii.

Acordul se încheie în numele Uniunii de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere;

  1. a doua variantă este că, tratatele încetează să se aplice statului care se retrage după doi ani de la notificarea retragerii.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că reprezentatul statului care se retrage numai poate participa la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și Consiliului.

Premierul demisionar a anunțat deja că nu va face notificarea, lăsând această procedură premierului care va fi desemnat.

Art. 50 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană mai prevede că statul membru care dorește să se retragă, hotărăște în conformitate cu normele sale constituționale. Nu putem anticipa dacă, potrivit normelor Regatului Unit al Marii Britanii nu va exista un impediment care să ducă la invalidarea referendumului. Oricând pot să apară aspecte de această natură. Un exemplu ar fi ca în dreptul intern al României, în sensul că nu au fost luați în calcul cetățenii britanici aflați în cuprinsul Commonwealth-ului. E o presupunere.

Continue reading

Comments Off on Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Legal issues

  1. Art. 50 provides that the State concerned shall notify the Council of its intention.

In the absence of notification European Union can not take any action.

  1. Upon notification are two possibilities:
  2. a) under the guidelines of the European Council, the European Union shall negotiate and conclude an agreement to withdraw. The Council adopted a decision authorizing the opening of negotiations.

It shall be concluded on behalf of the Council acting by qualified majority after the approval of Parliament. Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement;

  1. b) The second possibility is that treaties shall cease to apply to the withdrawing State after two years of notification of withdrawal.

Treaty on European Union states that representative of the withdrawing state can not participate in debates nor the decisions of the European Council and the Council.

The outgoing prime minister has already announced that it will not notifying, leaving this procedure to be appointed prime minister.

Art. 50 par. 1 of the Treaty on European Union stipulates that a Member State wishes to withdraw, act in accordance with its constitutional rules. We can not predict whether, under the rules of the United Kingdom that there will be no impediment to invalidate the referendum. Whenever may occur aspects of this nature. An example would be in the Romanian law, in the sense that they were not taken into account the British citizens in the wording of the Commonwealth. It’s an assumption.

Continue reading

Comments Off on BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

Libera circulaţie a serviciilor Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Libera circulaţie a serviciilor este definită ca fiind dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricărui stat membru, plecând de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene. Continue reading

Comments Off on Libera circulaţie a serviciilor Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

Aspecte teoretice şi practice privind libera circulaţie a mãrfurilor în spaţiul Uniunii Europene Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Realizarea pieţei unice a fost principalul obiectiv al Tratatului de la Roma. Acest obiectiv presupunea o mai mare liberalizare a schimburilor de bunuri şi servicii. Încheierea perioadei de tranziţie a fost fixată la 1 ianuarie 1970; dar, până la acest moment nu s-au putut realiza decât eliminarea taxelor vamale (1 iulie 1968), libera circulaţie a lucrătorilor şi armonizarea unor taxe, între care şi introducerea generală a TVA-ului în anul 1970. Continue reading

Comments Off on Aspecte teoretice şi practice privind libera circulaţie a mãrfurilor în spaţiul Uniunii Europene Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

Asigurarea liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeanã Conf. univ. dr. Radu Stancu

Primele prevederi privind libera circulaţie a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma (1957), prin care s-a statuat „eliminarea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitalului”.

Libera circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor dintre cetăţenii oricărui stat membru şi cetăţenii celorlalte state membre care stau şi muncesc pe teritoriul său. Aceste discriminări privesc condiţiile de intrare, deplasare, muncă, angajare sau remuneraţie.

Curtea de justiţie a precizat cã noţiunea de „lucrător” trebuie definită în conformitate cu dreptul comunitar, nu conform normelor interne. În consecinţă, în opinia Curţii, un profesor aflat în perioada de probă, în timpul căreia prestează activităţi ca predarea unor cursuri şi în schimbul cărora este remunerat, trebuie considerat un „lucrător”, conform art. 39 TCE.[1] Continue reading

Comments Off on Asigurarea liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeanã Conf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

Codificarea dreptului în Europa Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Codificarea dreptului in Europa a inceput cu codificarea dreptului roman facuta de Gregorius, Hermogeniasus,Theodosiu al II-lea si Iustinian. Compilatia lui Iustinian a stat la baza dreptului romano-germanic, iar dreptul catolic a jucat rolul de catalizator .

                Imperiul Romano-Germanic si biserica catolica au constituit factori unificatori care s-au suprapus ordinii juridice fragmentare locale. Anumite zone din Europa, precum Peninsula Scandinava si Islanda au prezentat caracteristici proprii.

                Codificarea napoleoniana a avut la baza culegerile de cutume existente pe teritoriul Frantei. Si dreptul german a cunoscut perioada redactarii cutumelor in culegeri (Saxenspigel; Swabenspiegel). Scoala istorica a dreptului german s-a pronuntat impotriva codificarii dreptului, in special pentru ca nu putea accepta o codificare de tip francez in Germania.

In final, dreptul francez si cel german au stat la baza dreptului continental si au contribuit la formarea sistemelor nationale de drept ale multor state de pe alte continente.

 

Encoding law in Europe began with the codification of Roman law made ​​by Gregorius, Hermogeniasus, Theodosiu II and Justinian. Justinian’s compilation behind the Roman-Germanic law and Catholic law acted as a catalyst.
Romano-Germanic Empire and the Catholic Church were the unifying factors that overlapped local legal system fragmentation. Certain areas of Europe, Scandinavians and Iceland had its own characteristics.
Napoleonic codification was based on existing customs collections in France. And German law known period in writing custom collections (Saxenspigel; Swabenspiegel). German historical school of law has ruled against codification of law, especially because he could not accept a codification of the French model in Germany.
Finally, French law and the Germans were the basis for civil law and have contributed to national legal systems of many countries on other continents.
Continue reading

Comments Off on Codificarea dreptului în Europa Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

Aspecte privind libera circulatie a capitalurilor si platilor in reglementarea si jurisprudenta comunitaraConf. univ. dr. Radu Stancu

Capital within the EU may be transferred in any amount from one country to another. All intra-EU transfers in euro are considered as domestic payments and bear the corresponding domestic transfer costs. This includes all member States of the EU, even those outside the Eurozone providing the transactions are carried out in euro. Credit/debit card charging and ATM withdrawals within the Eurozone are also charged as domestic, however paper-based payment orders, like cheques, have not been standardised so these are still domestic-based. The ECB has also set up a clearing system, TARGET, for large euro transactions.

 

Libera circulaţie a capitalurilor este reglementată general de dispoziţiile articolelor 63 (ex – articolul 56 TCE), articolul 64 (ex – articolul 57 TCE), articolul 65 (ex – articolul 58 TCE) şi articolul 66 (ex – articolul 59 TCE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 63 (ex – articolul 56 TCE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene interzice orice restricţii privind circulaţia capitalurilor sau privind plăţile între statele membre precum şi între statele membre şi ţările terţe. Continue reading

Comments Off on Aspecte privind libera circulatie a capitalurilor si platilor in reglementarea si jurisprudenta comunitaraConf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

The Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 set a strategic goal for the European Union to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. A Lifelong Learning Programme should therefore be established to contribute through lifelong learning to the development of the European Union as an advanced knowledge society, with sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion.

  1. Cadrul general creat de Uniunea Europeană pentru asigurarea învăţării pe tot parcursul vieţii

Consiliul European, instituţie politică a Uniunii Europene, alcătuit din şefii de stat şi/sau şefii de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene, în şedinţa sa de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a stabilit obiectivul strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului de locuri de muncă şi de o mai mare coeziune socială. Continue reading

Comments Off on Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

Ajutorul de stat în reglementările UE şi practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

În dreptul Uniunii Europene, sediul materiei privind ajutorul de stat, îl constituie, în principal art. 107-109 (foste 87-89 TCE).

            În dreptul intern, reglementarea ajutorului de stat a avut ca determinare condiţionalitãţile convenite prin Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, aprobat prin Legea nr.20/1993 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 1995 (M. Of. Nr.73/12.04.1993). Continue reading

Comments Off on Ajutorul de stat în reglementările UE şi practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

PRELIMINARY RULING PROCEDURE Conf. univ. dr. Radu Stancu, Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

The reference for a preliminary ruling is a fundamental mechanism of European Union law aimed at enabling the courts and tribunals of the Member States to ensure uniform interpretation and application of that law within the European Union.

The Court of Justice of the European Union has jurisdiction to give preliminary rulings on the interpretation of Union law and on the validity of acts adopted by the institutions, bodies, offices or agencies of the Union.

The Court of Justice alone currently has jurisdiction to give preliminary rulings.

The Court’s role is to give an interpretation of European Union law or to rule on its validity, not to apply that law to the factual situation underlying the main proceedings.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

RAPORTUL DINTRE DREPT ŞI MORALÃ Lect.univ.dr. Viziteu Mãdãlina

Încă de la început, trebuie să subliniem faptul că nu doar dreptul stabileşte reguli de conduită socială.

Morala reglementează şi călăuzeşte conduita oamenilor în societate. Romanii, prin Celsus, defineau dreptul ca „ars boni et aequi” (arta binelui şi a echităţii), binele şi echitatea fiind categorii ale moralei. Între preceptele dreptului lor se întâlnesc atât principii morale, ca honeste vivere, şi neminem laedere, dar şi principiul de drept distributiv, suumum cuique tribuere.

Morala poate fi definită ca ştiinţa binelui şi a fericirii, dar şi prin raportare la bunele moravuri.

Din analiza procesului de apariţie a dreptului observăm faptul că acesta s-a format şi a dobândit personalitate prin desprinderea treptată din normele de morală şi din obiceiuri. Putem spune astfel că morala precede dreptul şi că ambele au evoluat într-o strânsă interdependenţă.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

PROCEDURA ÎNTREBĂRII PRELIMINARE Conf. univ. dr. Radu Stancu, Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Prezentul studiu îşi propune să pună în discuţie o serie de întrebări ce pot fi generate de procedura întrebării preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

O primă întrebare este aceea dacă nu cumva dezlegările date de Curte ar putea constitui antepronunţări generatoare de incompatibilităţi.

Procedura întrebării preliminare ca Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost instituită, aşa cum se prevede în Tratate, fie pentru a asigura un mijloc de constatare a validităţii dreptului Uniunii, fie pentru a oferi o interpretare a acestuia.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

ASPECTE PRIVIND VALIDITATEA DREPTULUI EUROPEAN Conf. univ. dr. Radu Stancu

Noţiunile de „valid” şi „validitate” sunt primitoare de mai multe înţelesuri. Validitatea unui mandat, spre exemplu poate desemna îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă. Validitatea mandatului presupune, mai întâi, existenţa lui, şi, mai apoi, darea lui în condiţii de legalitate.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

Privire comparativă asupra instituţiei trust-ului din common law şi fiduciei din noul Cod Civil român Lect. Univ. Dr. Madalina Viziteu

Una din instituţiile juridice introduse de noul Cod civil, în peisajul dreptului românesc este fiducia.

Instituţia cu acest nume este cunoscută în dreptul privat roman dar nu se regăsea în vechiul Cod civil al lui Cuza.

În dreptul roman, denumirea completă a instituţiei era fiducia cum creditore[1] şi se realiza prin transmiterea bunului de către debitor creditorului său, cu titlu de proprietate, prin mancipatio sau in jure cessio. Creditorul era obligat să retransmită debitorului bunul respectiv dacă acesta din urmă îşi plătea datoria la termenul convenit. Creditorul dobândea bunul în proprietate dacă la scadenţă nu era plătită datoria contractată.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

Sistemul in doctrina structuralista. Holismul. Lect. Univ. Dr. Madalina Viziteu

Gestaltismul este numit şi structuralism, configuraţionism, sau psihologia formei.

Potrivit concepţiei structuraliste, o structură se prezintă ca un tip sau un model ideal, luând în seamă doar raporturile care unesc componentele obiectului (diferenţe, opoziţii, corelaţii), independent de natura lor substanţială. Structuralismul pune în evidenţă integralitatea sistemelor.

Holismul (holos, din limba greacă, întreg) a susţinut primatul întregului faţă de parte. Principiul general al holismului a fost concis exprimat de Aristotel în „Metafizica”: „întregul este mai mult decât suma părţilor sale”. Potrivit concepţiei holiste, integralitatea fiinţelor vii nu se poate reduce la simpla sumă a părţilor lor constitutive. Această integralitate s-ar datora acţiunii unei forţe imateriale, incognoscibile, „câmpul”. Întemeietorul holismului a fost considerat John Christean Smuts (1870-1950), autorul lucrării „Holismul şi evoluţia” (1926).

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

Spre un “drept european al contractelor”? Conf. Dr. Radu Stancu

Contracts are essential for running businesses and for concluding purchases by consumers. They formalise an agreement between parties and can cover a broad range of matters, including the sale of goods and associated services such as repairs and maintenance. The fragmentation of contract laws contributes to higher costs, increased legal uncertainty for businesses and lower consumer confidence in the internal market.This optional European contract law would be an alternative to the existing national contract laws and would be available in all languages. It could apply in cross-border contracts only, or in both cross-border and domestic contracts. It would have to guarantee a high level of consumer protection and legal certainty throughout the life cycle of a contract.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept