Monthly Archives: December 2016

unitate operaţională separată

unitate operaţională separată
structură din cadrul autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on unitate operaţională separată

Filed under U

unitate de achiziţii centralizate

unitate de achiziţii centralizate
o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on unitate de achiziţii centralizate

Filed under U

subcontractant

subcontractant
orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on subcontractant

Filed under S

Stat Membru

Stat Membru
orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on Stat Membru

Filed under S

standard naţional

standard naţional
un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard naţional

Filed under S

standard internaţional

standard internaţional
un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard internaţional

Filed under S

standard european

standard european
un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard european

Filed under S

standard

standard
o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard

Filed under S

specificaţie tehnică comună

specificaţie tehnică comună
o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr.1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on specificaţie tehnică comună

Filed under S

specificaţii tehnice

specificaţii tehnice
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on specificaţii tehnice

Filed under S

solicitare de participare

solicitare de participare
solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on solicitare de participare

Filed under S

referinţă tehnică

referinţă tehnică
orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on referinţă tehnică

Filed under R

persoane cu funcţii de decizie

persoane cu funcţii de decizie
conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on persoane cu funcţii de decizie

Filed under P

parteneriat pentru inovare

parteneriat pentru inovare
procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on parteneriat pentru inovare

Filed under P

operator economic

operator economic
orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

ofertă alternativă

ofertă alternativă
oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă alternativă

Filed under O

ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O

ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

mijloace electronice

mijloace electronice
echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on mijloace electronice

Filed under M

lucrări de geniu civil

lucrări de geniu civil
lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr.1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on lucrări de geniu civil

Filed under L

lot

lot
fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la 6 sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on lot

Filed under L

liste oficiale

liste oficiale
listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on liste oficiale

Filed under L

licitaţie electronică

licitaţie electronică
procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on licitaţie electronică

Filed under L

inovare

inovare
realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on inovare

Filed under I

documentaţia de atribuire

documentaţia de atribuire
documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on documentaţia de atribuire

Filed under D

document al achiziţiei

document al achiziţiei
anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on document al achiziţiei

Filed under D

furnizor de servicii de achiziţie

furnizor de servicii de achiziţie
o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor de servicii de achiziţie

Filed under F

furnizor

furnizor
entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor

Filed under F

evaluare tehnică europeană

evaluare tehnică europeană
evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on evaluare tehnică europeană

Filed under E

etichetă

etichetă
orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on etichetă

Filed under E