Monthly Archives: June 2016

Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Aspecte juridice

  1. 50 prevede că statul în cauză trebuie să notifice intenția sa Consiliului.

În lipsa unei notificări Uniunea Europeană nu poate întreprinde nici o acțiune.

  1. După notificare sunt două posibilități:
  2. în baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie un acord de retragere. Consiliul adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierii.

Acordul se încheie în numele Uniunii de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere;

  1. a doua variantă este că, tratatele încetează să se aplice statului care se retrage după doi ani de la notificarea retragerii.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că reprezentatul statului care se retrage numai poate participa la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și Consiliului.

Premierul demisionar a anunțat deja că nu va face notificarea, lăsând această procedură premierului care va fi desemnat.

Art. 50 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană mai prevede că statul membru care dorește să se retragă, hotărăște în conformitate cu normele sale constituționale. Nu putem anticipa dacă, potrivit normelor Regatului Unit al Marii Britanii nu va exista un impediment care să ducă la invalidarea referendumului. Oricând pot să apară aspecte de această natură. Un exemplu ar fi ca în dreptul intern al României, în sensul că nu au fost luați în calcul cetățenii britanici aflați în cuprinsul Commonwealth-ului. E o presupunere.

Continue reading

Comments Off on Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Legal issues

  1. Art. 50 provides that the State concerned shall notify the Council of its intention.

In the absence of notification European Union can not take any action.

  1. Upon notification are two possibilities:
  2. a) under the guidelines of the European Council, the European Union shall negotiate and conclude an agreement to withdraw. The Council adopted a decision authorizing the opening of negotiations.

It shall be concluded on behalf of the Council acting by qualified majority after the approval of Parliament. Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement;

  1. b) The second possibility is that treaties shall cease to apply to the withdrawing State after two years of notification of withdrawal.

Treaty on European Union states that representative of the withdrawing state can not participate in debates nor the decisions of the European Council and the Council.

The outgoing prime minister has already announced that it will not notifying, leaving this procedure to be appointed prime minister.

Art. 50 par. 1 of the Treaty on European Union stipulates that a Member State wishes to withdraw, act in accordance with its constitutional rules. We can not predict whether, under the rules of the United Kingdom that there will be no impediment to invalidate the referendum. Whenever may occur aspects of this nature. An example would be in the Romanian law, in the sense that they were not taken into account the British citizens in the wording of the Commonwealth. It’s an assumption.

Continue reading

Comments Off on BREXIT – legal, institutional, administrative, political and economic consequences by conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept