Monthly Archives: December 2014

valorificare

valorificare orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on valorificare

Filed under V

uleiuri uzate

uleiuri uzate toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on uleiuri uzate

Filed under U

trasabilitate

trasabilitate caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on trasabilitate

Filed under T

tratare

tratare operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on tratare

Filed under T

reutilizare

reutilizare orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reutilizare

Filed under R

regenerarea uleiurilor uzate

regenerarea uleiurilor uzate orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on regenerarea uleiurilor uzate

Filed under R

reciclare

reciclare orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reciclare

Filed under R

producător de deşeuri

producător de deşeuri orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on producător de deşeuri

Filed under P

prevenire

prevenire măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on prevenire

Filed under P

pregătirea pentru reutilizare

pregătirea pentru reutilizare operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on pregătirea pentru reutilizare

Filed under P

gestionarea deşeurilor

gestionarea deşeurilor colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on gestionarea deşeurilor

Filed under G

evaluarea ciclului de viaţă

evaluarea ciclului de viaţă în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv valorificarea şi eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei şi materiilor prime şi producţia de deşeuri din oricare dintre activităţile menţionate

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on evaluarea ciclului de viaţă

Filed under E

eliminare

eliminare orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie

Anexa nr. 2 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on eliminare

Filed under E

deşeuri periculoase

deşeuri periculoase orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deşeuri periculoase

Filed under D

deţinător de deşeuri

deţinător de deşeuri producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deţinător de deşeuri

Filed under D

deşeu

deşeu orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deşeu

Filed under D

comerciant

comerciant orice întreprindere/operator economic care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on comerciant

Filed under C

colectare separată

colectare separată colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare separată

Filed under C

colectare

colectare strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare

Filed under C

cele mai bune tehnici disponibile

cele mai bune tehnici disponibile cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on cele mai bune tehnici disponibile

Filed under C

broker

broker orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on broker

Filed under B

biodeşeuri

biodeşeuri deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deşeurile provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on biodeşeuri

Filed under B

autorităţi competente

autorităţi competente autorităţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, precum şi alte autorităţi care potrivit competenţelor legale asigură reglementarea şi controlul activităţilor în domeniul gestionării deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on autorităţi competente

Filed under A

audit de deşeuri

audit de deşeuri o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on audit de deşeuri

Filed under A

culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică

culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică

Filed under C

spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor

spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor

Filed under S

pădure de agrement

pădure de agrement pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on pădure de agrement

Filed under P

spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu

spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu

Filed under S

parc expoziţional

parc expoziţional spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on parc expoziţional

Filed under P

bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă

bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive)

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă

Filed under B