Monthly Archives: October 2014

zbor V.F.R.

zbor V.F.R. zbor efectuat după regulile zborului la vedere

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on zbor V.F.R.

Filed under Z

transportator aerian

transportator aerian operator aerian deţinător al unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate şi, după caz, al unei licenţe de transport aerian

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on transportator aerian

Filed under T

trafic aerian operaţional

trafic aerian operaţional toate mişcările aeronavelor civile şi de stat care se efectuează în conformitate cu reglementările naţionale, altele decât în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian operaţional

Filed under T

trafic aerian general

trafic aerian general toate mişcările aeronavelor civile, precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă şi poliţie, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian general

Filed under T

trafic aerian

trafic aerian ansamblu de aeronave care, la un moment dat, se află în zbor într-un spaţiu aerian determinat sau operează pe suprafaţa de manevră a unui aerodrom

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on trafic aerian

Filed under T

tehnică aeronautică

tehnică aeronautică tehnică folosită în aeronautică, care intră sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on tehnică aeronautică

Filed under T

supraveghere continuă

supraveghere continuă procesele de verificare a îndeplinirii în mod continuu şi sistematic a condiţiilor asociate acordării unui certificat pe parcursul perioadei sale de valabilitate, precum şi de luare a măsurilor de siguranţă necesare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supraveghere continuă

Filed under S

supervizarea siguranţei zborului

supervizarea siguranţei zborului activitate constând în acordarea de certificate, supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificatelor respective, precum şi a îndeplinirii obiectivelor şi nivelurilor de siguranţă, potrivit reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supervizarea siguranţei zborului

Filed under S

siguranţa zborului

siguranţa zborului capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on siguranţa zborului

Filed under S

servitute aeronautică

servitute aeronautică condiţii, restricţii, obligaţii impuse de reglementările naţionale şi/sau internaţionale, în interesul siguranţei zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on servitute aeronautică

Filed under S

servicii de trafic aerian

servicii de trafic aerian serviciile de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciile de informare a zborului, serviciile consultative de trafic aerian şi serviciile de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on servicii de trafic aerian

Filed under S

serviciu de navigaţie aeriană

serviciu de navigaţie aeriană termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciile de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, serviciile meteorologice aeronautice şi serviciile de informare aeronautică, definite conform reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on serviciu de navigaţie aeriană

Filed under S

securitate aeronautică

securitate aeronautică ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on securitate aeronautică

Filed under S

reglementări specifice

reglementări specifice acte normative, proceduri sau standarde specifice unui domeniu de activitate

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on reglementări specifice

Filed under R

operator aerian

operator aerian persoană fizică sau juridică angajată în operarea aeronavelor

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on operator aerian

Filed under O

navigabilitate

navigabilitate caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on navigabilitate

Filed under N

misiune

misiune activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on misiune

Filed under M

licenţă de tansport aerian

licenţă de tansport aerian document individual prin care unui operator aerian, deţinător al unui certificat, i se acordă dreptul de a efectua operaţiunile de transport aerian public prevăzute în acesta

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on licenţă de tansport aerian

Filed under L

licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare

 licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare document individual prin care se acordă unui agent economic deptul de a desfăşura activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare

Filed under L

investigaţie tehnică

investigaţie tehnică activitatea concretă de identificare, de strângere şi de analiză a informaţiilor pentru determinarea cauzelor unui incident sau accident de aviaţie civilă, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on investigaţie tehnică

Filed under I

incident grav

incident grav un incident ale cărui circumstanţe arată că un accident ar fi fost pe cale să se producă

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on incident grav

Filed under I

incident

incident eveniment, altul decât un accident, asociat cu exploatarea unei aeronave, care afectează sau poate afecta siguranţa exploatării aeronavei

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on incident

Filed under I

forţă majoră

forţă majoră evenimentul de aviaţie civilă, incidentul sau orice circumstanţă imprevizibilă şi inevitabilă care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de a respecta cerinţele autorizării acordate

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on forţă majoră

Filed under F

facilităţi

facilităţi totalitatea serviciilor şi baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on facilităţi

Filed under F

eveniment de aviaţie civilă

eveniment de aviaţie civilă întrerupere operaţională, defect, greşeală sau orice altă circumstanţă care are sau poate avea influenţă asupra siguranţei zborului şi care nu are ca rezultat un accident sau un incident grav

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on eveniment de aviaţie civilă

Filed under E

drept de trafic

drept de trafic dreptul unui operator aerian certificat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne ori internaţionale

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on drept de trafic

Filed under D

certificat de tip

certificat de tip documentul care defineşte proiectul de tip al unei aeronave şi atestă faptul că acest proiect de tip se conformează cerinţelor de navigabilitate aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de tip

Filed under C

certificat de înmatriculare/identificare

certificat de înmatriculare/identificare document individual care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i acesteia naţionalitatea

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de înmatriculare/identificare

Filed under C

certificat de navigabilitate/autorizaţie

certificat de navigabilitate/autorizaţie document individual prin care se atestă navigabilitatea unei aeronave

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de navigabilitate/autorizaţie

Filed under C

certificat de operator aerian

certificat de operator aerian documentul care certifică faptul că un operator aerian are capacitatea de a efectua activităţile de transport aerian public prevăzute în acesta

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de operator aerian

Filed under C