Monthly Archives: July 2013

zonă unitară de încălzire

zonă unitară de încălzire
areal geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under Z

zonă de protecţie/siguranţă

zonă de protecţie/siguranţă
zonă adiacentă construcţiilor şi instalaţiilor SACET, extinsă şi în spaţiu, în care se introduc restricţii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a funcţionării normale a obiectivului energetic, precum şi în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under Z

utilizator de energie termică

utilizator de energie termică
unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under U

transport al energiei termice

transport al energiei termice
activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele termice de transport

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under T

staţie termică

staţie termică
ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

standard de performanţă

standard de performanţă
normă tehnică ce stabileşte indicatorii cantitativi şi calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

sisteme de repartizare a costurilor

sisteme de repartizare a costurilor
ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armăturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat pe baza unui program de calcul specializat

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

sistem de alimentare centralizată cu energie termică

sistem de alimentare centralizată cu energie termică
SACET – ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

serviciu public de alimentare cu energie termică

serviciu public de alimentare cu energie termică
serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin 2 utilizatori racordaţi la SACET

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under S

repartizare a costurilor

repartizare a costurilor
totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

repartitor de costuri

repartitor de costuri
aparat cu indicaţii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

   a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
   b) energiei termice conţinute în apa caldă de consum şi volumul apei calde de consum care trece prin aparat

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

reţea termică

reţea termică
ansamblul de conducte, instalaţii de pompare, altele decât cele existente la producător, şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu şi controlat între producători şi staţiile termice sau utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

racord termic

racord termic
legătura dintre o reţea termică şi o staţie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under R

punct de delimitare/separare a instalaţiilor

punct de delimitare/separare a instalaţiilor
locul în care intervine schimbarea proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

producere a energiei termice

producere a energiei termice
activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

producător de energie termică

producător de energie termică
operator, titular de licenţă pentru producerea energiei termice

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ local pentru populaţie

preţ local pentru populaţie
preţ pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ local

preţ local
preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ binom

preţ binom
preţ de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, şi pe o sumă variabilă, proporţională cu consumul efectuat în perioada respectivă

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ

preţ
contravaloarea unităţii de energie termică furnizată unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

operator al serviciului

operator al serviciului
persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulţi operatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under O

licenţă

licenţă
act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi competenţa, capacitatea şi dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege şi de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under L

instalaţii ale utilizatorilor

instalaţii ale utilizatorilor
totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după branşamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under I

grupuri de măsurare a energiei termice

grupuri de măsurare a energiei termice
ansamblul format din debitmetru, termorezistenţe şi integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under G

furnizare a energiei termice

furnizare a energiei termice
activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică

Leave a Comment

Filed under F

distribuţie a energiei termice

distribuţie a energiei termice
activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under D

convenţie

convenţie
act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator şi un utilizator, prin care se stabilesc condiţiile de facturare şi plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under C

centrală electrică de cogenerare

centrală electrică de cogenerare
ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under C

cogenerare

cogenerare
producere simultană de energie termică şi de energie electrică şi/sau mecanică în instalaţii tehnologice special realizate pentru aceasta

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under C

consumator de energie termică

consumator de energie termică
persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalaţiile proprii

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under C