Monthly Archives: February 2012

Drept fiscal si contencios fiscal

 

 

Downloadeaza manualul in format PDF

Leave a Comment

Filed under Carti de drept

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL Radu Stancu

Partea I DREPT FINANCIAR

Capitolul 1 FINANŢELE PUBLICE

Capitolul 2 MONEDA ŞI INSTRUMENTELE MONETARE

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Carti de drept

valoarea fiscală

valoarea fiscală reprezintă:a)  pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri – costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;

d) pentru provizioane şi rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under V

transfer

Definitie transfer

transfer orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil. (în vigoare la data intrării în vigoare a L 287/2009 privind Codul civil).

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T

titlu de valoare

Definitie titlu de valoare

titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T

titlu de participare

titlu de participare orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T

România

Definitie România

România

teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R

rezident

Definitie rezident

rezident orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R

redevenţă

Definitie redevenţă

redevenţă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software.

Nu se consideră redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under R

proprietate imobiliară

Definitie proprietate imobiliară

proprietate imobiliară orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

preţ de piaţă

Definitie preţ de piaţă

preţ de piaţă suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană juridică străină

Definitie persoană juridică străină

persoană juridică străină persoană juridică străină – orice persoană juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene

Definitie persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene

persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene orice persoană juridică constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană juridică română

Definitie persoană juridică română

persoană juridică română persoană juridică română – orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană fizică rezidentă

Definitie persoană fizică rezidentă

persoană fizică rezidentă orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are domiciliul în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.

Prin excepţie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană fizică nerezidentă

Definitie persoană fizică nerezidentă

persoană fizică nerezidentă orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoane afiliate

Definitie persoane afiliate

persoane afiliate o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:

(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;

(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;

(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană

Definitie persoană

persoană orice persoană fizică sau juridică;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

participant

Definitie participant

participant orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under P

organizaţie nonprofit

organizaţie nonprofit orice asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under O

nerezident

nerezident orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under N

mijloc fix

mijloc fix orice imobilizare corporală, care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under M

know-how

know-how orice informaţie cu privire la o experienţă industrială, comercială sau ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizaţia persoanei care a furnizat această informaţie; în măsura în care provine din experienţă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate şti din simpla examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a progresului tehnicii;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under K

franciză

franciză sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under F

dreptul de autor şi drepturile conexe

 

dreptul de autor şi drepturile conexe constituie obiect al acestora operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under D

dobânda

Definitie dobânda

dobânda orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under D

dividend

Definitie dividend

dividend o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:    a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;    b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;    c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

    d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi;

    e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant.

    Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:

    – suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

    – suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under D

credit fiscal

credit fiscal o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau aşa cum se stabileşte în prezentul cod;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under C

contribuţii sociale obligatorii

Definitie contribuţii sociale obligatorii

contribuţii sociale obligatorii orice contribuţii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru protecţia şomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under C